08:39 AM 10/09/2018  Lượt xem: 366
Thực hiện Quyết định số 470/QĐ-UBDT ngày 02 tháng 8 năm 2018 của UBDT về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH và CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

 03:32 PM 18/07/2017  Lượt xem: 1124
Thực hiện Quyết định số 370/QĐ-UBDT ngày 30/6/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2018, Ủy ban Dân tộc thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, thực hiện từ năm 2018 (Phụ lục kèm theo)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700