Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc bắt đầu thực hiện năm 2020

02:22 PM 22/08/2019 |   Lượt xem: 1518 |   In bài viết | 

Ngày 15/8/2019, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông báo số 65/TB-UBDT về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc bắt đầu thực hiện năm 2020

Chi tiết nội dung Thông báo xem tại đây