Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

03:09 PM 16/05/2023 |   Lượt xem: 1166 |   In bài viết | 

Đầu tư tại mỗi xã 1 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

Trong đó, Bộ TT&TT đề xuất thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, sẽ đầu tư tại mỗi xã 1 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin.

Mục tiêu thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ, phục vụ tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong sản xuất, phát triển kinh tế và đời sống; kỹ năng sử dụng các dịch vụ số cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời giúp đồng bào các dân tộc tiếp cận nhanh các các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu trên mạng internet (về chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin, kiến thức khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh, trật tự,...); góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chủ động phòng chống các tình huống gây mất an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Không thu phí người sử dụng dịch vụ tại điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

Dự thảo nêu rõ, địa điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau: Thuận tiện người dân đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ; có đủ không gian phục vụ người sử dụng; đảm bảo an toàn, an ninh về con người, tài sản, thiết bị; có nguồn điện ổn định, được cung cấp bởi hệ thống điện lưới quốc gia; có đường kết nối Internet băng rộng; có nhân sự và tài chính đảm bảo vận hành, duy trì hoạt động của trang thiết bị.

Ưu tiên đầu tư ở các xã có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, xã có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao.  

Tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định địa điểm đầu tư điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin theo yêu cầu, tiêu chí quy định và bảo đảm bố trí kinh phí duy trì, vận hành trang thiết bị tại điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định hiện hành.

Không thu phí người sử dụng dịch vụ tại điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin và không sử dụng các thiết bị do Chương trình đầu tư cho bất kỳ hoạt động thương mại nào khác.

Hoạt động của điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ hoạt động của điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin là phục vụ tập huấn, phổ biến kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa - xã hội, kiến thức về đảm bảo an ninh, trật tự cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân, bao gồm các nội dung chính: Kỹ năng khai thác, sử dụng các ứng dụng di động, nền tảng số, dịch vụ trực tuyến trên mạng Internet; kỹ năng sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; kiến thức cơ bản về an toàn thông tin mạng và kỹ năng tự bảo vệ, chống các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng cho cá nhân; nhận diện một số hình thức lừa đảo trên mạng; kiến thức, kỹ năng cơ bản về sử dụng máy tính và các nội dung khác theo xu hướng phát triển công nghệ số.

Phục vụ phổ biến, tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định của địa phương đến nhân dân trên địa bàn xã.

UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý khai thác nội dung thông tin, hình ảnh trên mạng internet, đảm bảo an toàn, đúng mục đích, đúng pháp luật. 

(baochinhphu.vn)