Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy để xây dựng và triển khai hiệu quả Chiến lược truyền thông về dân tộc, chính sách dân tộc

08:00 PM 13/01/2023 |   Lượt xem: 708 |   In bài viết | 

TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của UBDT chủ trì phiên họp

Dự án do ThS. Trần Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền là Chủ nhiệm, Vụ Tuyên truyền (UBDT) là đơn vị chủ trì triển khai nhiệm vụ. Mục tiêu của dự án nhằm điều tra làm rõ thực trạng công tác tuyên truyền trên các phương diện nội dung, lực lượng, phương thức, cơ sở vật chất, điều kiện thực hiện hoạt động truyên truyền chính sách dân tộc; đánh giá những kết quả đạt được; chỉ ra được những hạn chế, khó khăn, bất cập trong công tác tuyên truyền chính sách dân tộc. Từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực biên giới vùng đồng bào DTTS&MN.

Dự án thực hiện điều tra, khảo sát tại 04 tỉnh thuộc 04 vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, là các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới tiếp giáp với Trung Quốc (tại 02 xã Tri Phương và Phong Nặm thuộc huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng); giáp Lào (tại 02 xã Đắk Long và Đắk Nhoong thuộc huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum và tại 02 xã Lóng Sập và Chiềng Khừa thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và giáp Campuchia (tại 02 xã Phú Lợi và Phú Mỹ thuộc huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) để đánh giá đúng thực trạng công tác tuyên truyền tại đây, làm căn cứ đề xuất các giải pháp tuyên truyền đối với đồng bào DTTS tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới.

Điều tra thực trạng công tác tuyên truyền chính sách dân tộc, Dự án đã đánh giá thực trạng về nội dung tuyên truyền về các nhóm chính sách như: văn hóa, kinh tế, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng; cùng với đó là thực trạng về lực lượng tham gia công tác tuyên truyền, phương thức tuyên truyền, phương tiện tuyên truyền... Các phương thức tuyên truyền hiệu quả tại địa bàn như: thông qua hệ thống pano, áp phích, biển bảng; qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh, truyền hình, thông qua mạng xã hội; qua tuyên truyền, vận động trực tiếp.

ThS. Trần Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (UBDT), Chủ nhiệm dự án báo cáo tóm tắt quá trình triển khai và các kết quả đạt được của Dự án

Dự án đánh giá những kết quả tích cực của công tác tuyên truyền chính sách dân tộc của các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN khu vực biên giới như: Trong lĩnh vực chính trị, việc tác động và hiệu quả của tuyên truyền đến nhận thức, niềm tin của đồng bào DTTS là khá rõ nét; đồng thời góp phần giúp đồng bào cải thiện sinh kế, các điều kiện lao động sản xuất, kinh doanh; giúp bảo tồn và phát triển văn hóa các DTTS, nâng cao giá trị văn hóa vùng DTTS; các thông tin được tuyên truyền, phổ biến giúp cá nhân và gia đình cải thiện nhận thức, thái độ, hành vi các vấn đề xã hội như giáo dục, y tế, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường…

Dự án cũng đưa ra đánh giá những kết quả tích cực từ hoạt động tuyên truyền chính sách dân tộc của các cơ quan Trung ương như: Công tác, hoạt động tuyên truyền chính sách dân tộc đạt được mục đích rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu đặt ra; cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc và công tác tuyên truyền từ trung ương đến địa phương được tập huấn, đảm bảo đúng nội dung đặt ra với các hình thức đa dạng, phong phú.

Dự án đã nhận diện những khó khăn, bất cập và vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn thuộc khu vực biên giới vùng đồng bào DTTS. Từ đó, Dự án đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc như: Kế hoạch tuyên truyền cần đảm bảo tính toàn diện, thường xuyên, liên tục và có tính chiến lược; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa đội ngũ tuyên truyền viên, chú trọng xây dựng đội ngũ tuyên  truyền là người DTTS ở cơ sở; tăng cường nội dung tuyên truyền chính sách dân tộc bằng tiếng dân tộc; đổi mới phương thức tuyên truyền; có chế độ đãi ngộ xứng đáng cho người làm công tác tuyên truyền; bảo đảm cơ sở vật chất, tài chính phục vụ cho hoạt động tuyên truyền...

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đánh giá Dự án đã đạt được nhiều kết quả, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao; góp phần cung cấp thông tin, số liệu có giá trị cho cơ quan công tác dân tộc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị cần phân tích sâu hơn vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên lưu động, đặc biệt là đội ngũ Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; đề xuất giải pháp phù hợp trong bối cảnh thời đại chuyển đổi của công nghệ số, tận dụng các thế mạnh của mạng xã hội, xây dựng hệ thống dữ liệu cơ bản về dân tộc, về công tác tuyên truyền vùng DTTS… góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền về chính sách dân tộc; xây dựng và hoàn thiện Chiến lược truyền thông về dân tộc, chính sách dân tộc để phát triển KT-XH các xã biên giới đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào và miền núi.