Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2025

09:19 PM 03/02/2024 |   Lượt xem: 115 |   In bài viết | 

1. Mục đích đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

Đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ nhằm cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ kịp thời việc xây dựng các đề án, nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc UBDT trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2025 và giai đoạn 2026-2030; quản lý, triển khai tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) và các chính sách dân tộc khác; nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc.

2. Các căn cứ đề xuất

a) Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 10/NQ-CP về việc ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025...

b) Các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

c) Những vấn đề cấp bách thực tiễn công tác dân tộc đang xảy ra trên địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN về phát triển KT-XH, văn hóa, giảm nghèo, an ninh quốc phòng... cần nghiên cứu làm rõ về lý luận, đề xuất giải pháp xử lý, giải quyết.

3. Nội dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đề xuất tập trung vào các lĩnh vực

a) Nghiên cứu, đánh giá, cung cấp luận cứ khoa học, giải pháp, kiến nghị phục vụ xây dựng chính sách dân tộc, một số cơ chế, chính sách phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS&MN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện các nhiệm vụ công tác dân tộc theo các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, trọng tâm là Kết luận 65-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 88/2019/QH14, Nghị quyết 10/NQ-CP và một số Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng.

b) Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm: nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách dân tộc, trọng tâm là quản lý, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN đến năm 2030, giai đoạn I và giai đoạn tiếp theo của Chương trình MTQG; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc.

c) Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để giải quyết: Các vấn đề cấp bách trong thực tiễn đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS&MN; đánh giá, đề xuất xây dựng các mô hình hiệu quả và bền vững trong đời sống KT-XH và các vấn đề cấp thiết khác của đồng bào DTTS&MN phải giải quyết thông qua nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ…

Đề xuất nhiệm vụ khoa học được thực hiện theo mẫu M1-ĐXNV của Thông tư số 01/2016/TT-UBDT ngày 12/10/2016 quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của UBDT và gửi về Vụ Tổng hợp trước ngày 26/02/2024; đồng thời gửi file word vào hộp thư điện tử: vutonghop@cema.gov.vn để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban xem xét, quyết định./.