Thông báo về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc bắt đầu thực hiện năm 2020

02:21 PM 22/08/2019 |   Lượt xem: 1544 |   In bài viết | 

Ngày 15/8/2019, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông báo số 64/TB-UBDT về việc giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc bắt đầu thực hiện năm 2020.

Chi tiết nội dung Thông báo xem tại đây