Quyết định 246/QĐ-UBDT về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030, mã số CTDT/16-20

10:48 AM 23/05/2018 |   Lượt xem: 2207 |   In bài viết | 

Tải nội dung chi tiết quyết định tại đây