08:00 PM 13/01/2023  Lượt xem: 95
Đó là yêu cầu của TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Ủy ban Dân tộc (UBDT) tại phiên họp nghiệm thu chính thức dự án: Điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, diễn ra vào ngày 13/01, tại trụ sở UBDT.

 04:16 PM 05/01/2023  Lượt xem: 123
Ngày 05/01, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của UBDT đã chủ trì buổi nghiệm thu dự án Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường, đề xuất giải pháp và thực hiện mô hình cải thiện vệ sinh môi trường tại các làng nghề của đồng bào dân tộc Chăm. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng nghiệm thu và một số nhà khoa học.

 07:49 PM 20/12/2022  Lượt xem: 97
Ngày 20/12, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của UBDT đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu đề xuất mô hình sinh kế bền vững cho các dân tộc thiểu số (DTTS) khu vực Tây Thanh Hóa - Nghệ An. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng nghiệm thu và một số nhà khoa học.

 07:15 PM 20/12/2022  Lượt xem: 97
Ngày 20/12, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), TS. Nguyễn Sỹ Tá, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (UBDT) đã chủ trì buổi nghiệm thu dự án: Điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc ở các xã biên giới đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng nghiệm thu.

 08:23 PM 13/12/2022  Lượt xem: 95
Ngày 13/12, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của UBDT đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài KH&CN: Nghiên cứu giải pháp mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính vi mô cho người dân tộc thiểu số (DTTS). Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng nghiệm thu và một số nhà khoa học.

 11:03 PM 29/11/2022  Lượt xem: 97
Ngày 29/11, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của UBDT đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài KH&CN: Nghiên cứu di cư và hòa nhập xã hội của nhóm thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) tại các khu công nghiệp. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng nghiệm thu và một số nhà khoa học.

 12:42 PM 29/11/2022  Lượt xem: 101
Ngày 29/11, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của UBDT đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài KH&CN: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2026. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng nghiệm thu và một số nhà khoa học.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700