07:05 PM 21/01/2021  Lượt xem: 679
Thực hiện quy định của Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và các văn bản hướng dẫn có liên quan về xây dựng kế hoạch KH&CN hàng năm, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đề nghị các đồng chí Lãnh đạo UBDT, các cơ quan, đơn vị, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022 và cho giai đoạn 2021-2025, tập trung theo định hướng sau:

 10:00 AM 14/12/2020  Lượt xem: 384
Sản phẩm sau nghiệm thu của đề tài cấp quốc gia "Đánh giá hiệu quả và tác động của các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi trong thời kỳ đổi mới", mã số: CTDT.18.17/16-20.

 12:00 AM 14/12/2020  Lượt xem: 462
Sản phẩm sau nghiệm thu của đề tài cấp quốc gia "Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế", mã số: CTDT.10.17/16-20.

 03:20 PM 06/10/2020  Lượt xem: 740
Sản phẩm sau nghiệm thu của đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu chính sách thu hút nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số đến năm 2030”, mã số: CTDT.20.17/16-20.

 03:29 PM 15/06/2020  Lượt xem: 847
Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-UBDT ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc Chuyển danh mục nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030, mã số CTDT/16-20 điều chỉnh, bổ sung thành nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021, Ủy ban Dân tộc thông báo giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo phương thức và kế hoạch như sau:

 02:35 PM 01/06/2020  Lượt xem: 1983
Sản phẩm sau nghiệm thu của đề tài cấp quốc gia “Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trên thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”, mã số: CTDT.01.16/16-20.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700