Đề tài: Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trên thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

02:35 PM 01/06/2020 |   Lượt xem: 203 |   In bài viết | 

1.Tên đề tài: Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

2. Mã số: CTDT.01.16/16-20

3. Thời gian thực hiện: 36 tháng

4. Hợp đồng số: 01/2016/HĐ-CTDT/16-20

5. Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực I

6. Chủ nhiệm đề tài:  PGS. TS. Trần Hậu

7 .Thư ký Khoa học:  TS. Nguyễn Quỳnh Trâm

8. Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2019.

9. Kinh phí thực hiện

Tổng số: 2.600.000.000 đồng. Trong đó:

Từ ngân sách sự nghiệp KH&CN 2.600.000.000 đồng

Từ nguồn khác 0  triệu đồng

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: bao cao kien nghi - CTDT0116.pdf 

Tin khác