Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II năm 2020

03:11 PM 13/01/2020 |   Lượt xem: 407 |   In bài viết | 

Mã số: ĐTCB.UBDT.05.18.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lưu Xuân Thủy.

Cấp quản lý: Đề tài cấp bộ của Ủy ban Dân tộc.

Lĩnh vực: Xã hội.

Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân tộc, Học viện Dân tộc.

Thời gian thực hiện: 2 năm, hoàn thành và kết thúc trong năm 2019.

Kết quả:

- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài: xem tại đây 

Một số hình ảnh, hoạt động của Ban Chủ nhiệm Đề tài:

Tin khác