02:45 PM 15/09/2020  Lượt xem: 431
Tên đề tài: Những giải pháp cấp bách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các DTTS ở Việt Nam

 02:28 PM 15/09/2020  Lượt xem: 483
Tên đề tài: Quản lý xung đột xã hội và điểm nóng chính trị-xã hội vùng DTTS nước ta hiện nay.

 03:32 PM 18/07/2017  Lượt xem: 1456
Thực hiện Quyết định số 370/QĐ-UBDT ngày 30/6/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2018, Ủy ban Dân tộc thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, thực hiện từ năm 2018 (Phụ lục kèm theo)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700