Đề tài: Quản lý xung đột xã hội và điểm nóng chính trị -xã hội vùng DTTS nước ta hiện nay

02:28 PM 15/09/2020 |   Lượt xem: 61 |   In bài viết | 

1. Mã số: CTDT.13.17/16-20
2. Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
3. Chủ nhiệm đề tài:  GS.TSKH. Phan Xuân Sơn
4. Thư ký Khoa học:  TS. Nguyễn Thị Thanh Dung

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: Bao cao kien nghi -CTDT0116_20-09-15.pdf

Tin khác