Đề tài: Những giải pháp cấp bách nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các DTTS ở Việt Nam

02:45 PM 15/09/2020 |   Lượt xem: 67 |   In bài viết | 

1. Mã số: CTDT.29.17/16-20
2. Tổ chức chủ trì đề tài: Viện Âm nhạc
3. Chủ nhiệm đề tài:  PGS. TS. Nguyễn Bình Định

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: bao cao kien nghi - .29.17/16-20.pdf 

Tin khác