Công văn số 194/BKHCN-KHTH ngày 19/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2017 cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

09:47 AM 30/05/2016 |   Lượt xem: 2161 |   In bài viết | 

Công văn số 194/BKHCN-KHTH ngày 19/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2017 cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xem tại đây