Ủy ban Dân tộc nghiệm thu đề tài cấp quốc gia: Những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng vùng DTTS nước ta hiện nay

02:52 PM 22/01/2021 |   Lượt xem: 1559 |   In bài viết | 

PGS. TS. Đoàn Minh Huấn, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản chủ trì phiên họp của Hội đồng

Đề tài “Những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng vùng DTTS nước ta hiện nay”, mã số CTDT.34.18/16-20, do PGS. TS. Hoàng Thị Lan là Chủ nhiệm đề tài; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì.

Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, Đề tài nhận diện, làm rõ những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng vùng DTTS nước ta hiện nay; Phân tích tác động của những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng đến đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và quốc phòng, an ninh ở vùng DTTS. Từ công tác dự báo xu hướng biến đổi của tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS nước ta đến năm 2030, Đề tài đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm giải quyết vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc thời gian tới.

Để đảm bảo sự phát triển bền vững vùng DTTS, giải quyết tốt những vấn đề mới nảy sinh trong đời sống tôn giáo, tín ngưỡng, Đề tài đề nghị nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật cho đồng bào DTTS; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với vấn đề tôn giáo, dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cốt cán vùng đồng bào DTTS; phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín, già làng, trưởng bản trong giải quyết những vấn đề liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng vùng DTTS; tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

PGS. TS. Hoàng Thị Lan - Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

Đánh giá Ban Chủ nhiệm Đề tài đã triển khai nghiên cứu một cách tâm huyết, công phu, đưa ra nhiều lập luận xác đáng, có căn cứ khoa học và thực tiễn; các thành viên Hội đồng đề nghị: Đánh giá sâu hơn về một số yếu tố mới tác động như truyền giáo thông qua mạng Internet; sự phát triển tín đồ trong tình hình mới; từ công tác dự báo xu hướng vận động, phân tích và bổ sung giải pháp phối hợp với các tổ chức tôn giáo; kiện toàn tổ chức tôn giáo và cán bộ; đa dạng cách tiếp cận để có kiến nghị trọng tâm hơn...

Kết thúc phiên họp, Hội đồng đánh giá Đề tài được nghiệm thu ở mức “Đạt” và đề nghị Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm của Đề tài.