Ủy ban Dân tộc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023

06:00 PM 18/05/2022 |   Lượt xem: 1457 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải - Chủ tịch Hội đồng KH&CN của UBDT chủ trì phiên họ

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận và cho ý kiến đánh giá đối với từng nhiệm vụ cụ thể căn cứ vào danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện từ năm 2023.

Các nhiệm vụ được thảo luận dựa trên các yếu tố như tính mới, sự đóng góp trong thực tiễn với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân tộc; vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, sự tác động trực tiếp đến sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); lồng ghép và đan xen văn hóa với sinh kế để từng bước nâng cao đời sống của đồng bào; vai trò của mạng xã hội đối với quảng bá văn hóa; tuyên truyền pháp luật đối với đồng bào DTTS…

Hội đồng đã bỏ phiếu lựa chọn 4/7 đề xuất nhiệm vụ để triển khai từ năm 2023 trên cơ sở đề nghị một số nhiệm vụ cần điều chỉnh về tên nhiệm vụ, định hướng, thời gian thực hiện và nội dung nghiên cứu.