Công văn số 90/CV-TH của Vụ Tổng hợp ngày 16/6/2016 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc

09:21 AM 05/07/2016 |   Lượt xem: 848 |   In bài viết | 

Công văn số 90/CV-TH của Vụ Tổng hợp ngày 16/6/2016 về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của Ủy ban Dân tộcVanban_xinykien_VuDonvi.docDuthao_Thongtu_Quanly_KHCN_Cema_6.2016.doc 

Tin khác