Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc bắt đầu thực hiện năm 2021

02:26 PM 11/05/2020 |   Lượt xem: 583 |   In bài viết | 

1. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-UBDT ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc.

2. Nơi nhận hồ sơ: Vụ Tổng hợp – Tầng 7, phòng 706, Số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

3. Thời hạn nhận hồ sơ: Hồ sơ xin gửi trước 17 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2020. Đối với hồ sơ chuyển qua đường Bưu điện – Ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện.

Mọi chi tiết liên hệ với bà Ngô Thị Thùy Ngân - Chuyên viên Vụ Tổng hợp, số điện thoại 024.37332197 (di động 0988009511), hoặc truy cập vào Trang thông tin hoạt động khoa học của Cổng thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc: www.ubdt.gov.vn.

Ủy ban Dân tộc trân trọng thông báo.

-----

Chi tiết: xem tại đây