Ủy ban Dân tộc triển khai họp các Hội đồng tư vấn, tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2022

12:00 AM 02/07/2021 |   Lượt xem: 590 |   In bài viết | 

TS. Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội là Chủ tịch Hội đồng, phát biểu ý kiến tại Hội đồng lựa chọn đơn vị triển khai nhiệm vụ “Phát triển mô hình làng nông nghiệp thuận thiên thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào các DTTS”

Danh mục 05 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2022 gồm các nhiệm vụ sau:

1- Nghiên cứu giải pháp cải thiện môi trường đất vùng khai thác khoáng sản bằng các loại thực vật bản địa trên cơ sở cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) phía Bắc.

2- Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc (KPI) đối với công chức của Ủy ban Dân tộc trong thực thi công vụ.

3- Xây dựng mô hình sinh kế gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống cho cộng đồng một số DTTS có điều kiện khó khăn khu vực miền núi phía Bắc.

4- Phát triển mô hình làng nông nghiệp thuận thiên thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào các DTTS.

5- Nghiên cứu xây dựng Chương trình bồi dưỡng một số kỹ năng cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Sau khi đăng thông báo và nhận các hồ sơ đăng ký tuyển chọn, UBDT đã tổ chức các phiên họp của Hội đồng nhằm tư vấn giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT lựa chọn tổ chức, cá nhân có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo quy định hiện hành.

Tại các phiên họp, các Hội đồng đã đánh giá các bộ hồ sơ triển khai các nhiệm vụ theo các tiêu chí như: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài; Tổng quan tình hình nghiên cứu; Nội dung, phương án tổ chức thực hiện; Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; Sản phẩm, lợi ích của đề tài và phương án chuyển giao kết quả; Năng lực tổ chức, cá nhân...

Đánh giá các bộ hồ sơ đã được chuẩn bị công phu, đảm bảo yêu cầu thực hiện; ý kiến của các nhà khoa học đã góp phần làm rõ hơn các yếu tố để góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ như: phương pháp, đối tượng, nội dung cần nghiên cứu; kinh phí và thời gian triển khai; phương án thu thập, phân tích số liệu, tổ chức hội nghị hội thảo; sự tham gia của các đơn vị nghiên cứu, các địa phương; giải pháp truyền thông; khả năng ứng dụng vào thực tế; đánh giá và đề xuất chính sách để có cơ sở nhân rộng các mô hình....

Với sự làm việc nghiêm túc, khẩn trương, tinh thần trách nhiệm cao và theo đúng quy trình quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-UBDT ngày 12/10/2016 (Quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của UBDT), các thành viên Hội đồng đã đưa ra những nhận xét, đánh giá hết sức xác đáng và mang tính khoa học cao đối với các bộ hồ sơ được đưa ra Hội đồng. Các Hội đồng đã lựa chọn được 05 tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đủ năng lực để thực hiện các nhiệm vụ theo đặt hàng của UBDT.