UBDT nghiệm thu đề tài: Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào DTTS và miền núi

09:35 PM 07/06/2022 |   Lượt xem: 1205 |   In bài viết | 

TS. Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng KH&CN của UBDT chủ trì buổi nghiệm thu đề tài

Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài là rà soát hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào DTTS&MN để phát hiện những quy định pháp luật có sự mâu thuẫn, chồng chéo, chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, nhất quán của hệ thống pháp luật; những quy định, chính sách dân tộc không còn phù hợp với thực tiễn, có vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi; những chính sách dân tộc còn thiếu, chưa được ghi nhận trong các văn bản pháp luật... đối với vùng đồng bào DTTS&MN. Từ việc đánh giá quy định của pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến vùng đồng bào DTTS&MN, Đề tài nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan đến vùng đồng bào DTTS&MN không còn phù hợp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và chính sách đối với vùng đồng bào DTTS&MN đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 88/2019/NQ-QH14.

Tại phiên họp của Hội đồng, ông Hoàng Đức Thành, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Chủ nhiệm Đề tài đã thay mặt nhóm nghiên cứu, trình bầy tóm tắt quá trình triển khai thực hiện và một số kết quả nghiên cứu của Đề tài. Theo đó, Đề tài đã triển khai rà soát, phân nhóm chính sách, pháp luật đối với một số lĩnh vực như: đầu tư và sử dụng nguồn lực, đầu tư phát triển bền vững; phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cán bộ người DTTS; người có uy tín ở vùng DTTS; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS; phát triển thể dục, thể thao vùng DTTS; phát triển du lịch vùng DTTS; y tế, dân số; chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; thông tin - truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN; phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; bảo vệ môi trường, sinh thái; quốc phòng, an ninh; đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; công tác dân tộc.

Ông Hoàng Đức Thành, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Chủ nhiệm Đề tài, thay mặt nhóm nghiên cứu, trình bầy tóm tắt quá trình triển khai thực hiện và một số kết quả nghiên cứu của Đề tài

Đáng chú ý, các kết quả nghiên cứu của Đề tài đã được chuyển giao để UBDT xây dựng 03 báo cáo của Chính phủ về ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân tộc giai đoạn 2016 - 2021 và giải trình một số nội dung có liên quan.

Góp ý cho Đề tài, các thành viên Hội đồng cơ bản đánh giá nhóm nghiên cứu đã triển khai một cách công phu, nghiêm túc và có hệ thống; kết cấu hợp lý, phù hợp với nội dung của Đề tài; kết quả nghiên cứu của Đề tài đã được áp dụng ngay trong thực tiễn. Một số ý kiến đề nghị cần phân nhóm tác động trực tiếp, gián tiếp để có thể rà soát, đánh giá kỹ hơn; nâng cao chất lượng phần giải pháp, với những đề xuất mang tính khả thi cao; xem xét đề xuất xây dựng Chiến lược hoàn thiện chính sách và pháp luật liên quan đến vùng DTTS&MN để làm cơ sở triển khai trong những năm tiếp theo...

Kết quả Hội đồng đánh giá Đề tài được nghiệm thu ở mức “Đạt” trên cơ sở tiếp thu, hoàn thiện ý kiến đánh giá, thảo luận của các thành viên Hội đồng.