UBDT nghiệm thu đề tài Nghiên cứu bổ sung luận cứ khoa học góp phần xây dựng Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

03:15 PM 24/05/2022 |   Lượt xem: 804 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải - Chủ tịch Hội đồng KH&CN của UBDT đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài KH&CN

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài, ThS. Nguyễn Mạnh Huấn (Vụ trưởng vụ Vụ Kế hoạch - Tài chính, UBDT) - Chủ nhiệm đề tài cho biết: Đề tài “Nghiên cứu bổ sung luận cứu khoa học góp phần xây dựng Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” gồm 4 mục tiêu nghiên cứu, là: (1) Làm rõ quan điểm, nội dung công tác dân tộc trong các văn bản của Đảng, Nhà nước đã ban hành, tập trung vào giai đoạn 2019 - 2021; (2) Dự báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Đề xuất nội dung Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cung cấp, bổ sung thêm thông tin, cơ sở khoa học, góp phần làm rõ nội dung công tác dân tộc trong các văn bản của Đảng và Nhà nước mới ban hành từ năm 2019 đến 2021; nghiên cứu cập nhật phần bối cảnh tình hình và dự báo đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 để kiến nghị bổ sung vào dự thảo Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 cho phù hợp. Kết quả là, ngày 28/1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

ThS. Nguyễn Mạnh Huấn (Vụ trưởng vụ Vụ Kế hoạch - Tài chính, UBDT) - Chủ nhiệm đề tài, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của Đề tài

Góp ý cho Đề tài, các thành viên Hội đồng cơ bản đánh giá Đề tài đã được nghiên cứu công phu, đáp ứng các yêu cầu theo quy định; các lập luận của Đề tài có cơ sở khách quan, khoa học và thực tiễn; dữ liệu đảm bảo tính chính xác, tin cậy... Để nâng cao chất lượng Đề tài, một số ý kiến cho rằng Đề tài cần phân tích, đánh giá sâu hơn kết quả đạt được và một số tồn tại của công tác triển khai Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn trước; các kiến nghị cần bám sát trọng tâm để làm cơ sở xây dựng các Kế hoạch triển khai xây dựng hành động thực hiện Chiến lược...

Kết quả Hội đồng đánh giá Đề tài được nghiệm thu ở mức “Đạt” trên cơ sở tiếp thu, hoàn thiện ý kiến đánh giá, thảo luận của các thành viên Hội đồng.