UBDT họp Hội đồng tư vấn, tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2021

01:56 PM 24/07/2020 |   Lượt xem: 522 |   In bài viết | 

Quang cảnh phiên họp của Hội đồng

Mục tiêu chung của nhiệm vụ là hệ thống hóa các quan điểm, đường lối của Đảng và nội dung, nhiệm vụ công tác dân tộc trong các văn bản của Nhà nước ban hành năm 2020, để từ đó đưa ra dự báo và đề xuất nội dung, nhiệm vụ chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Để triển khai mục tiêu trên, đề tài tập trung nghiên cứu một số nội dung như: Hệ thống hóa quan điểm, đường lối về công tác dân tộc trong các văn bản của Đảng ban hành năm 2020; hệ thống hóa nội dung, nhiệm vụ công tác dân tộc trong văn bản pháp luật do Quốc hội ban hành; hệ thống hóa, xác định nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân tộc trong các văn bản do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2020; dự báo xu thế biến đổi quan hệ dân tộc và tình hình phát triển kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) đến năm 2045; xác định nội dung công tác dân tộc và đề xuất Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thảo luận và góp ý cho nội dung đề xuất của đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá đây là nhiệm vụ quan trọng, có tính thực tiễn cao, góp phần cung cấp luận cứ cho các đề án, chính sách lớn thời gian tới. Một số ý kiến đề nghị cần phân tách rõ các nhiệm vụ nghiên cứu của các đề tài đã triển khai, tránh trùng lặp; bổ sung cơ sở khoa học của Chiến lược Công tác dân tộc; làm rõ nội hàm, khái niệm của tầm nhìn và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác dự báo. Ngoài ra, cần đánh giá được hiện trạng triển khai Chiến lược công tác dân tộc thời gian qua, sự tác động của các chủ trương, chính sách mới và nghiên cứu, tổng kết thêm các kinh nghiệm của một số nước. Đồng thời cần làm rõ các giải pháp tổ chức triển khai, sự tham gia, phối hợp trong công tác nghiên cứu để thực hiện nhiệm vụ, cũng như yêu cầu hoàn thiện bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương để đáp ứng yêu cầu của Chiến lược công tác dân tộc.

* Chiều cùng ngày, UBDT tiếp tục triển khai Hội đồng tư vấn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp bộ: “Vai trò của Bộ đội Biên phòng trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS trên địa bàn các tỉnh biên giới - Thực trạng và giải pháp” do Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) là cơ quan chủ trì thực hiện. Mục tiêu của nhiệm vụ là: Đánh giá thực trạng, vai trò của Bộ đội Biên phòng trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS trên địa bàn các tỉnh biên giới; từ đó xác định yêu cầu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của Bộ đội Biên phòng trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS trên địa bàn các tỉnh biên giới đến năm 2030. Đây là đề tài có tính thực tiễn cao, khi được triển khai thực hiện hiệu quả sẽ góp phần đưa ra các luận cứ khoa học quan trọng đối với việc xây dựng các chính sách dân tộc đối với vùng DTTS ở các tỉnh biên giới trong thời gian tới.