Bài phát biểu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tại Hội nghị tổng kết Chương trình KH&CN cấp quốc gia CTDT/16-20

04:34 PM 18/07/2021 |   Lượt xem: 264 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu khai mạc Hội nghị

     Kính thưa đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

     Kính thưa đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

     Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, MTTQ Việt Nam.

     Kính thưa các nhà khoa học và các đồng chí dự hội nghị.

     Trước tiên, cho phép tôi thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT xin gửi lời trân trọng cám ơn đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã tạo điều kiện thời gian tới dự và chỉ đạo hội nghị.

     Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, MTTQ Việt Nam; các nhà khoa học, đội ngũ chuyên gia, các đồng chí có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học về công tác dân tộc và CSDT đã về dự hội nghị hôm nay.

     Kính chúc đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Bộ trưởng Bộ KH&CN và các đồng chí Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, MTTQ Trung ương mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

     Kính thưa toàn thể các đồng chí.

     Sau 6 năm triển khai thực hiện, Chương trình KH&CN cấp quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về DTTS và CSDT ở Việt Nam đến năm 2030” giai đoạn 2016 - 2020 (CTDT/16-20) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như trong nội dung báo cáo đã gửi tới toàn thể quý vị đại biểu dự hội nghị.

     Chương trình đã tập trung giải quyết một số mục tiêu cụ thể đó là:

     Thứ nhất: Cung cấp đầy đủ các luận cứ khoa học để nhận diện các vấn đề cơ bản mang tính chiến lược và thực tiễn cấp bách liên quan đến DTTS, CSDT và đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

     Thứ hai: Công tác tổ chức quản lý được thực hiện chặt chẽ, bài bản, đúng mục đích và đáp ứng các quy định của pháp luật. Các sản phẩm nghiên cứu của Chương trình có giá trị lý luận, thực tiễn và đề xuất được nhiều phương hướng và giải pháp đổi mới CSDT toàn diện, nhằm phát triển bền vững đối với các DTTS ở Việt Nam, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng và hoạch định CSDT trong thời gian qua.

     Thứ ba: Cơ bản đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về DTTS và CSDT phục vụ cho việc hoạch định và thực hiện chính sách cho giai đoạn tiếp theo.

     Thứ tư: Thu hút sự quan tâm và tham gia của các tổ chức, cá nhân, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, các chuyên gia giỏi trong cả nước mà nòng cốt là đội ngũ các nhà lãnh đạo, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương.

     Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo.

     Thưa toàn thể các đồng chí.

     Trong giai đoạn thực hiện Chương trình, UBDT, Bộ KH&CN và Ban Chỉ đạo Chương trình luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và trực tiếp là đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; cùng với sự đồng hành, phối hợp của các bộ, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân các nhà khoa học; cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của UBDT, Bộ KH&CN, những bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương liên quan. Những yếu tố thuận lợi đó đã tạo nên các kết quả nổi bật như đã nêu trong báo cáo.

     Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo UBDT các thời kỳ và các đồng chí đã có nhiều đóng góp quý báu đó.

     Kính thưa các đồng chí.

     Bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, trách nhiệm, UBDT nhận thấy trong quá trình triển khai Chương trình còn một số khó khăn, hạn chế như: (1) Công tác quản lý nhất là ở giai đoạn đầu triển khai có lúc còn lúng túng; (2) Còn một số vấn đề trong thực tiễn công tác dân tộc đã đề ra nhưng chưa được đánh giá, tổng kết, nghiên cứu cách thấu đáo; (3) Một số đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm còn có nhiều hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện... Đó là một số vấn đề cần tập trung nghiên cứu, có giải pháp khắc phục triển khai tốt hơn trong thời gian tới.

     Để triển khai tốt Nghị quyết số 88 ngày 18/11/2019 của Quốc hội và  Nghị quyết số 12 ngày 15/02/2020 của Chính phủ, UBDT đang tích cực chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN xây dựng, đề xuất Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn II (2021 - 2025) để triển khai thực hiện các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

     Tại hội nghị hôm nay, thay mặt UBDT, tôi xin được đề xuất với toàn thể hội nghị một số vấn đề cụ thể như sau:

     Thứ nhất: Kính đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, dành sự quan tâm đặc biệt đến lĩnh vực công tác dân tộc, nhất là hoạt động KH&CN, nhằm tạo ra động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn tới, theo các chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính  phủ đã đề ra.

     Thứ hai: Đề nghị Bộ KH&CN: (1) Sớm phê duyệt khung “Chương trình KH&CN phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030”, làm cơ sở để UBDT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các Chương trình, đề án, dự án, CSDT khác; (2) Phối hợp chặt chẽ với UBDT và các bộ, ngành liên quan trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện đối với toàn bộ Chương trình.

     Thứ ba: UBDT trân trọng đề nghị các bộ, ban, ngành, cơ quan liên quan và các nhà khoa học tiếp tục ủng hộ, đồng hành, chia sẻ để việc thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 đạt nhiều kết quả, thành tựu và thiết thực hơn.

     Kính thưa toàn thể các đồng chí.

     UBDT tin tưởng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp, đồng hành của Bộ KH&CN và các bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương, các địa phương; sự tham gia có trách nhiệm, tâm huyết của các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học và sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ các cấp, “Chương trình KH&CN phục vụ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” sẽ được triển khai và thực hiện thành công tốt đẹp.

     Mong muốn trong hội nghị hôm nay tiếp nhận được nhiều ý kiến phát biểu tham luận đóng góp vào các kết quả đạt được trong 6 năm vừa qua của Chương trình KH&CN giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời đề xuất được các giải pháp để thực hiện Chương trình giai đoạn tới thiết thực và hiệu quả hơn.

     Xin trân trọng đề nghị các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm, ý kiến hết sức quý báu. UBDT xin trân trọng tiếp thu để đưa vào Chương trình trong giai đoạn tiếp theo.

     Một lần nữa, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo UBDT, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Bộ trưởng Bộ KH&CN, các đồng chí Lãnh đạo các bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương, MTTQ Việt Nam và toàn thể các đồng chí.

     Kính chúc các đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và chúc hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp.

     Xin trân trọng cám ơn toàn thể quý vị.