DANH MỤC VÀ TÓM TẮT DỰ ÁN NĂM 2009-2016

10:08 AM 08/08/2016 |   Lượt xem: 1451 |   In bài viết | 

DANH MỤC DỰ ÁN 2009-2016

 

 

TT

Tên đề tài, dự án

Chủ nhiệm

Cơ quan thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

 1.  

Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về các dân tộc thiểu số

 

Ủy ban Dân tộc

2008

 

2009

 1.  

Phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS đến năm 2015 và 2020

 

Ủy ban Dân tộc

2009

 

 1.  

“Điều tra, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội khu vực tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc” 

TS. Lò Giàng Páo

Ủy ban Dân tộc

 

2010

 

 1.  

Điều tra, nghiên cứu xác định thành phần dân tộc với nhóm người Vân Kiều (thuộc Bru-Vân Kiều)

TS. Hoàng Hữu Bình

Ủy ban Dân tộc

 

2011

2011

 1.  

Điều tra, nghiên cứu xác định thành phần dân tộc với nhóm người Cà Dong (thuộc Xơ đăng)

TS. Trịnh Quang Cảnh

Ủy ban Dân tộc

 

2011

2011

 1.  

Điều tra, nghiên cứu xác định thành phần dân tộc với nhóm người Nguồn (thuộc dân tộc Kinh)

TS. Lò Giàng Páo

Ủy ban Dân tộc

 

2011

2011

 1.  

Điều tra, nghiên cứu xác định thành phần dân tộc với nhóm người Cao Lan (thuộc dân tộc Sán Chay)

TS. Phan Văn Hùng

Ủy ban Dân tộc

 

2011

2011

 1.  

Dự án ‘Phòng chống lạm dụng ma túy trong đồng bào DTTS ở Việt Nam’

TS. Phan Văn Hùng

Ủy ban Dân tộc

 

2002

2012

 1.  

Điều tra nghiên cứu ý thức tự giác dân tộc của người Pa Cô, Chil, Giẻ, Triêng, Tà mun thuộc dân tộc Tà Ôi, Cơ Ho, Xtiêng, Giẻ Triêng, Pà Thẻn

PGS.TS. Ngô Quang Sơn

Ủy ban Dân tộc

 

2012

2012

 1.  

Điều tra, nghiên cứu ý thức tự giác ngôn ngữ - tộc người cộng đồng Vân Kiều để góp phần xác định tên gọi dân tộc Bru - Vân Kiều ở Việt Nam

PGS.TS. Phạm Tất Thắng

Ủy ban Dân tộc

 

2013

2013

 1.  

Điều tra bổ sung, nghiên cứu tiếng Pa Cô, Chil, Giẻ, Triêng, Tà mun thuộc dân tộc Tà Ôi, Cơ Ho, Xtiêng, Giẻ Triêng, Pà Thẻn

PGS.TS. Đoàn  Văn Phúc

Ủy ban Dân tộc

 

2013

2013

 1.  

Điều tra cơ bản ý thức tự giác ngôn ngữ góp phần xác định thành phần dân tộc của nhóm người Nguồn

PGS.TS. Vũ Kim Bảng

Ủy ban Dân tộc

 

2013

2013

 1.  

Điều tra cơ bản ý thức tự giác ngôn ngữ góp phần xác định thành phần dân tộc của nhóm người Cà Dong (thuộc dân tộc Xơ Đăng)

Ths. Phan Lương Hùng

Ủy ban Dân tộc

 

2013

2013

 1.  

Điều tra nghiên cứu xác định thành phần dân tộc đối với người Xuồng, Quý Châu (thuộc dân tộc Nùng), người Pa Dí, Thu Lao, Ngạn (thuộc dân tộc Tày), người Xá Khó (thuộc dân tộc Phù Lá), người Xơ drá, Hà Lăng (thuộc dân tộc Xơ Đăng), người Rơ ngao (thuộc dân tộc Ba na).

PGS. TS. Đoàn Văn Phúc

Viện Dân tộc

2014

2014

 1.  

Điều tra nghiên cứu xác định thành phần dân tộc Lô Lô, La Ha, Chứt.

TS. Lò Giàng Páo

Viện Dân tộc

2014

2014

 1.  

Điều tra, đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nhằm hình thành và phát triển đội ngũ doanh nhân người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới

ThS. Lương Thu Châu

Trường Cán bộ Dân tộc

2014

2014

 1.  

Điều tra đánh giá thực trạng việc tiếp cận, sử dụng vốn vay, đề xuất giải pháp xây dựng chính sách vay vốn đối với hộ dân tộc thiểu số nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn

 

CN. Cầm Văn Thanh

Vụ Chính sách Dân tộc

2014

2014

 1.  

Điều tra, đánh giá tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng kinh phí một số chương trình, dự án, chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo do Ủy ban Dân tộc quản lý Tom tat du an dua len trang Web UBDT A Bay.docx 

ThS. Võ Văn Bảy

Văn Phòng 135

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

2015

 1.  

Điều tra thực trạng sinh kế của người dân tộc thiểu số tái định cư các công trình thủy điện vùng dân tộc và miền núi B.cáo tóm tóm tắt D.án 18.2.2016 A Dũng.docx 

TS. Nguyễn Văn Dũng

Trường CBDT

 

 

2015

 

 

2015

 1.  

Điều tra đánh giá kết quả thực hiện một số chương trình, đề án, dự án, chính sách giai đoạn 2011-2015 do Ủy ban Dân tộc quản lý

TS. Trịnh Quang Cảnh

Viện Dân tộc

 

 

2015

 

 

2015

 1.  

Điều tra, nghiên cứu xác định nhu cầu và các loại hình đào tạo phù hợp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc. BÁO CÁO TÓM TẮT A Trung.docx 

TS. Trần Trung

Trường CBDT

 

 

2015

 

 

2015

 1.  

Điều tra đánh giá kết quả thực hiện về phân cấp xã làm chủ đầu tư trong một số chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo do Ủy ban Dân tộc quản lý

TS. Nguyễn Văn Dũng

Trường CBDT

 

 

2016

 

 

2016

 1.  

Điều tra đánh giá hiệu quả nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất trong một số chương trình, chính sách do Ủy ban Dân tộc quản lý

TS. Trịnh Quang Cảnh

Viện Dân tộc

 

 

2016

 

 

2016

 1.  

Điều tra đánh giá hiểu quả cấp đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS nghèo trong một số chương trình, chính sách do Ủy ban Dân tộc quản lý.

TS Giang Khắc Bình

Trường CBDT

 

 

2016

 

 

2016