DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI TỪ NĂM 1998-2016

03:01 PM 27/06/2016 |   Lượt xem: 3955 |   In bài viết | 

DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP BỘ 1998-2016

 

 

TT

 

Tên đề tài, dự án

Chủ nhiệm

Cơ quan thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

 

Năm 1998

 

 

 

 

 1.  

Các quan hệ đất đai và những mâu thuẫn ruộng đất ở vùng nông thôn và vùng núi phía bắc hiện nay

PGS.TS. Nguyễn Văn Huy

Viện bảo tàng dân tộc học

1998

1998

 1.  

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững vùng dân tộc và miền núi Việt Nam

TS. Phạm Quang Hoan

Viện bảo tàng Dân tộc học

1998

1998

 

Năm 1999

 

 

 

 

 1.  

Đánh giá một số tác động ảnh hưởng tới việc giữ gìn và phát triển văn hoá truyền thống các dân tộc (gian đoạn I)

CN. Chu Tuấn Thanh

Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT

1999

2000

 1.  

Định hướng chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Ủy ban Dân tộc và Miền núi (UBDTMN) đến năm 2010

TS. Bế Trường Thành

Hội đồng khoa học của UBDT

1999

2000

 1.  

Một số giải pháp nâmg cao năng lực quản lý kinh tế hộ gia đình của phụ nữ một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắc

CN. Triệu Mùi Say

Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT

1999

2000

 1.  

Vai trò của chùa đối với đời sống của đồng bào Khmer Nam bộ

CN. Sơn Phước Hoan

Cơ quan đặc trách công tác Nam Bộ

1999

2000

 1.  

Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vùng dân tộc và miền núi đến năm 2010

TS. Nguyễn Hữu Ngà

Trung tâm bồi dưỡng Cán bộ Dân tộc

1999

2000

 1.  

Tình hình thực hiện và các giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

CN. Trương Đình Cường

Vụ Pháp chế, UBDT

1999

2000

 

Năm 2000

 

 

 

 

 1.  

Một số vấn đề quan hệ giữa luật tục và luật thực định ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

CN. Trương Đình Cường

Vụ pháp chế, UBDT

2000

2000

 1.  

Đánh giá một số tác động ảnh hưởng tới việc giữ gìn và phát triển văn hoá truyền thống các dân tộc (giai đoạn II)

CN. Chu Tuấn Thanh

Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT

2000

2001

 1.  

Một số giải pháp nhằm ổn định dân cư khu vực biên giới Việt Trung

KS. Vi Xuân Hoa

Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT

2000

2001

 1.  

Các thuật ngữ cơ bản liên quan đến dân tộc và miền núi

TS. Vũ Quang Định

Hội đồng khoa học của UBDT

2000

2001

 1.  

Nghiên cứu việc thực hiện chính sách tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số qua các trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 1996 – 2000

CN. Trần Sỹ

Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT

2000

2001

 1.  

Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu thống kê phục vụ công tác dân tộc và miền núi

TS. Lê Kim Khôi

Vụ Tổng hợp, UBDT

2000

2001

 1.  

Những chính sách khoa học chủ yếu để xây dựng mục tiêu và phương thức đào tạo cán bộ làm công tác dân tộc miền núi theo Nghị định số 59/NĐ-CP

TS. Nguyễn Hữu Ngà

Trung tâm bồi dưỡng Cán bộ Dân tộc

2000

2001

 1.  

Truyền thống đấu tranh đoàn kết của đồng bào Khmer Nam bộ

CN. Lâm Phú

Cơ quan đặc trách  công tác dân tộc (CTDT) Nam bộ

2000

2002

 

Năm 2001

 

 

 

 

 1.  

Một số cơ sở khoa học của việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi từ việc tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết số 22 và Quyết định số 72

TS. Bế Trường Thành

Viện Nghiên cứu chính sách (NCCS) Dân tộc và Miền núi, UBDT

2001

2001

 1.  

Thực trạng và giải pháp kiện toàn hệ thống bộ máy cơ quan làm CTDT và miền núi

KS. Phan Thanh Xuân

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2001

2001

 1.  

Thực trạng và định hướng công tác dân tộc và miền núi trên địa bàn Tây Nguyên

KS. Lê Nhân

Viện NDCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2001

2001

 1.  

Cơ sở khoa học để xác định chức năng quản lý Nhà nước về CTDT và miền núi

TS. Lê Ngọc Thắng

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2001

2001

 1.  

Thực trạng và một số giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm sản xuất ở khu vực III miền núi

BS. Trịnh Công Khanh

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2001

2001

 1.  

Vấn đề tạo nguồn cán bộ khoa học là dân tộc thiểu số

PGS.TS. Hoàng Nam

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2001

2001

 1.  

Đặc điểm tình hình các dân tộc ở Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra về chính sách dân tộc

GS.TS. Phan Hữu Dật

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2001

2002

 1.  

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực hiện chính sách phát triển KT-XH các xã đặc biệt khó khăn

KS. Vi Xuân Hoa

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2001

2001

 1.  

Năm 2002

 

 

 

 

 1.  

Cơ sở khoa học của các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 186 của Thủ tướng Chính phủ (Đối với hệ thống cơ quan CTDT và miền núi)

ThS. Nguyễn Lâm Thành

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2002

2002

 1.  

Cơ sở khoa học của các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số  173 của Thủ tướng Chính Phủ  (Đối với hệ thống cơ quan CTDT và miền núi)

PGS.TS. Dương xuân Ngọc

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2002

2002

 1.  

Cơ sở khoa học của các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 168 của Thủ tướng Chính Phủ (Đối với hệ thống cơ quan CTDT và miền núi)

TS. Lê Ngọc Thắng

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2002

2002

 1.  

Cơ sở khoa học về phân cấp quản lý công tác dân tộc ở nước ta (Đối với hệ thống cơ quan công tác dân tộc và miền núi)

TS. Lê Kim Khôi

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2002

2002

 1.  

Cơ quan làm công tác dân tộc miền núi ở địa phương với việc thực hiện chức năng công tác dân tộc

KS. Phan Thanh Xuân

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2002

2002

 1.  

Năm 2003

 

 

 

 

 1.  

Nghiên cứu bài học kinh nghiệm về xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

KTS. Phạm Văn Dương

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2003

2003

 1.  

Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số

TS. Phạm Văn Cầu

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I

2003

2003

 1.  

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân tộc ở vùng Khmer Nam Bộ

CN. Sơn Phước Hoan

Cơ quan đặc trách CTDT ở Nam Bộ

 

 

 1.  

Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của già làng, trưởng bản trong việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước

GS. TS. Phan Hữu Dật

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2003

2003

 1.  

Một số giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vùng miền núi

GS. TS. Đường Hồng Dật

Trung tâm nghiên cứu và phát triển vùng, Bộ KHCN

2003

2003

 1.  

Một số giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống vùng dân tộc

ThS. Hoàng Công Dũng

Viện NCCS Dân tộc và miền núi

2003

2003

 1.  

Xu thế phát triển KT-XH vùng dân tộc và miền núi đến năm 2020

PGS. TS. Phạm Văn Khôi

TT tư vấn hỗ trợ PT kinh tế nông thôn

2003

2003

 1.  

Vấn đề bảo vệ môi trường trong phát triển KT-XH vùng dân tộc và miền núi

TS. Hoàng Hữu Bình

Viện Dân tộc học

2003

2003

 1.  

Thực trạng và giải pháp thu hút cán bộ công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

TS. Nguyễn Bá Thái

Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục

2003

2003

 1.  

Một số giải pháp xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên

TS. Bùi Minh Đạo

Viện Dân tộc học

2003

2003

 1.  

Mối quan hệ giữa công tác dân tộc và công tác tôn giáo

TS. Ngô Hữu Thảo

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

2003

2003

 1.  

Năm 2004

 

 

 

 

 1.  

Nghiên cứu một số mô hình tái định cư đối với đồng bào DTTS liên quan đến các công trình thủy điện.

ThS. Nguyễn Lâm Thành

Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT

2004

2004

 1.  

Đổi mới công tác thông tin, báo cáo về công tác dân tộc

CN. Nguyễn Huy Tường

Văn phòng, UBDT

2004

2004

 1.  

Đổi mới nội dung quản lý Nhà nước và phương thức công tác dân tộc.

PGS.TS.Lê Ngọc Thắng

Viện Dân tộc, UBDT

2004

2004

 1.  

Nghiên cứu giải pháp xoá đói giảm nghèo vững chắc trên địa bàn Chương trình phát triển KT-XH các xã ĐBKK miền núi vùng sâu, vùng xa chương trình 135.

TS. Hoàng Văn Phấn

Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT

2004

2004

 1.  

Nghiên cứu xây dựng nội dung đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc.

TS. Nguyễn Hữu Ngà

Trường Cán bộ Dân tộc, UBDT

2004

2004

 1.  

Nghiên cứu vấn đề giải quyết đất sản xuất của người nông dân Khmer ở  Sóc Trăng.

KS. Ma Trung Tỷ

Viện Dân tộc, UBDT

2004

2004

 1.  

Năm 2005

 

 

 

 

 1.  

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm giữ vững ổn định chính trị và đẩy mạnh phát triển KT-XH vùng DTTS (từ địa bàn Tây bắc)

PGS.TS. Lê Ngọc Thắng

Viện Dân tộc, UBDT

2005

2005

 1.  

Xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức thuộc các đơn vị, tổ chức làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương

CN. Đinh Quế Hải

Vụ Tổ chức Cán bộ, UBDT

2005

2005

 1.  

Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc

TS. Phan Văn Hùng

Viện Dân tộc, UBDT

2005

2005

 1.  

Những thay đổi chủ yếu của làng xã các dân tộc miền núi vùng cao phía bắc

TS. Lê Hải Đường

Viện Dân tộc, UBDT

2005

2005

 1.  

Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc

CN. Bùi Văn Lịch

Văn phòng, UBDT

2005

2005

 1.  

Năm 2006

 

 

 

 

 1.  

Nghiên cứu thực trạng hệ thống chính sách an sinh xã hội nông thôn vùng DTTS miền núi phía bắc

TS. Đinh Đức Sinh

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

2006

2006

 1.  

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc Khmer Nam bộ, thực trạng và giải pháp

CN. Sơn Phước Hoan

Vụ Địa phương III, UBDT

2006

2006

 1.  

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắc hiện nay

PGS. TS. Hoàng Nam

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2006

2006

 1.  

Một số vấn đề phát triển cộng đồng vùng DTTS miền núi phía Bắc

PGS. TS. Hoàng Lương

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2006

2006

 1.  

Năm 2007

 

 

 

 

 1.  

Dự báo ảnh hưởng của hội nhập kinh tế thế giới tới xoá đói giảm nghèo vùng DTTS ở đông bắc Việt Nam

TS. Nguyễn Võ Linh

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp,

Bộ Nông nghiệp và PTNT

2007

2007

 1.  

Nghiên cứu một số điển hình nông thôn miền núi tây bắc phát triển bền vững

TS. Lưu Bách Dũng

Viện Địa lý Nhân Văn

2007

2007

 1.  

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền chính sách dân tộc vùng DTTS và miền núi

TS. Nguyễn Thành Vinh

Trường Cán bộ Dân tộc

2007

2007

 1.  

Năm 2008

 

 

 

 

 1.  

Cơ sở khoa học của nghiên cứu biên soạn lịch sử cơ quan công tác dân tộc

TS. Nguyễn Hữu Ngà

Ban Biên soạn sử, UBDT

2008

2008

 1.  

Nghiên cứu một số điển hình tiên tiến các DTTS thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước

TS. Lò Giáng Páo

Viện Dân tộc, UBDT

2008

2008

 1.  

Thực trạng và giải pháp đào tạo, sử dụng cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương đến năm 2020

TS. Hoàng Hữu Bình

Trường Cán bộ Dân tộc, UBDT

2008

2008

 1.  

Năm 2009

 

 

 

 

  Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về các dân tộc thiểu số   Ủy ban Dân tộc 2008 2009
  Phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS đến năm 2015 và 2020   Ủy ban Dân tộc 2009 2009
 1.  

Đổi mới chính sách dân tộc đến năm 2015 và 2020

TS. Nguyễn Thành Vinh

Trường Cán bộ dân tộc, UBDT

2009

2009

 1.  

Đánh giá tác động ảnh hưởng KT-XH đến vùng đồng bào dân tộc khi Việt Nam gia nhập WTO.

CN. Cư Hòa Vần

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

2009

2009

 1.  

Đánh giá hiệu quả một số dự án bảo tồn và phát triển một số dân tộc ít người (Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu)

TS. Trịnh Quang Cảnh

Trường Cán bộ Dân tộc, UBDT

2009

2009

 1.  

Nghiên cứu một số điển hình tiên tiến thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước ở vùng Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

TS. Lò Giàng Páo

Viện Dân tộc, UBDT

2009

2009

 1.  

Năm 2010

 

 

 

 

 1.  

Thực trạng và giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp huyện người DTTS trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH vùng DTTS&MN.

BS. Nguyễn Thị Tư

Vụ Tổ chức Cán bộ, UBDT

2010

2010

 1.  

Đánh giá tác động của các rủi ro từ thiên nhiên đối với vấn đề đói nghèo của đồng bào DTTS một số tỉnh MNPB.

TS. Vũ Thị Thu Lan

Viện Địa lý, Viện KH&CN QG

2010

2010

 1.  

Cơ sở khoa học xây dựng chiến lược phát triển các DTTS ở VN đến năm 2020.

PGS Khổng Diễn

Viện Dân tộc học -VASS

2010

2010

 1.  

Cơ sở khoa học để hoạch định chính sách thương mại 2 chiều (cung ứng vật tư, hàng hóa và thu mua nông sản hàng hóa) ở vùng đồng bào DTTS MNPB

ThS. Nguyễn Văn Dũng

Trường Cán bộ Dân tộc, UBDT

2010

2010

 1.  

Cơ sở khoa học của việc đổi mới xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH và hội nhập quốc tế.

TS. Hoàng Hữu Bình

Trường Cán bộ Dân tộc, UBDT

2010

2010

 1.  

Năm 2012

 

 

 

 

  Dự án ‘Phòng chống lạm dụng ma túy trong đồng bào DTTS ở Việt Nam’ TS. Phan Văn Hùng

Ủy ban Dân tộc

2002 2012
 1.  

Điều tra nghiên cứu đào tạo nghề xuất khẩu lao động ở vùng dân tộc và miền núi.

CN. Nguyễn Văn Nhuận, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính

Vụ Kế hoạch Tài chính, UBDT

2012

2012

 1.  

Nghiên cứu đánh giá thực trạng thực hiện bình đẳng giới vùng DTTS và MN, Một số kiến nghị và giải pháp

BS. Nguyễn Thị Tư, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ

Vụ Tổ chức Cán bộ, UBDT

2012

2012

 1.  

Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đánh giá trình độ phát triển các dân tộc

TS. Nguyễn Cao Thịnh, Trưởng phòng quản lý Khoa học và hợp tác quốc tế, Viện Dân tộc

Viện Dân tộc, UBDT

2012

2012

 1.  

Nghiên cứu đánh giá những tập quán của đồng bào DTMN khu vực phía Bắc ảnh hưởng xấu đến đời sống KTXH, Một số kiến nghị và giải pháp.

TS. Nguyễn Văn Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính

Báo Dân tộc và Phát triển, UBDT

2012

2012

 

 1.  

Năm 2013-2014

 

 

 

 

 1.  

Nghiên cứu tổng kết lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về công tác dân tộc sau 25 năm đổi mới. Đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong giai đoạn mới

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Ủy ban Dân tộc

 

Viện Dân tộc, UBDT

2013

2014

 1.  

Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Thứ trướng,PCN Hà Hùng

Viện Dân tộc, UBDT

2013

2014

 1.  

Tư tưởng Hồ Chí Minh về các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển

Thứ trưởng, PCN Hoàng Xuân Lương

Viện Dân tộc, UBDT

2013

2014

 1.  

Nghiên cứu xu thế biến đổi, đề xuất giải pháp cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập và đẩy mạnh CNH, HĐH

TS. Hoàng Hữu Bình

 

Trường Cán bộ Dân tộc, UBDT

2013

2014

 1.  

Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất tiêu chí xác định vùng dân tộc thiểu số. TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2015 - chi Thu.docx
 

TS. Nguyễn Thị Bích Thu

Trường Cán bộ Dân tộc

2015

2015

 1.  

Thực trạng và đề xuất chính sách tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi phía Bắc.TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2015 a Chinh.docx

Ths. Nguyễn Đình Chính

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp Nông thôn (Bộ NN&PTNT)

2015

2015

 1.  

Nghiên cứu cơ sở khoa học đổi mới chính sách phát triển kinh tế-  xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020. TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2015 - chú Thành.doc

TS. Bế Trường Thành

Viện Dân tộc

2015

2015

 1.  

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách dạy nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số. TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ NĂM 2015 a Hien.doc

TS. Bùi Tôn Hiến

Viện Nghiên cứu Nguồn nhân lực và An sinh xã hội

2015

2015

 1.  

Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ xây dựng Luật Dân tộc

 

TS. Nguyễn Văn Hiển

 

Viện trưởng, Viện Khoa học Pháp lý

2015

2016

 1.  

Nghiên cứu kết quả thực hiện chủ trương, chính sách đối với người Hoa và những vấn đề đặt ra

TS Phạm Sỹ Thành

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Kinh tế, ĐHQGHN

2016

2016

 1.  

Kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách đối với người Khmer và những vấn đề đặt ra

CN Sơn Minh Thắng

Viện Dân tộc - Ủy ban Dân tộc

 

2016

2016

 1.  

Đời sống của dân tộc thiêu số tại các khu vực đô thị và khu công nghiệp, thực trạng và những vấn đề đặt ra

TS Nguyễn Văn Chiều

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2016

2016

 1.  

Nghiên cứu bài học kinh nghiệp thoát nghèo của một số xã đặc biệt khó khăn

 

TS Nguyễn Anh Phong

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp (IPSARD) - Bộ NN&PTNT

2016

2016

 1.  

Kết quả thực hiện Nghị quyết trung ương 7 khóa IX về Công tác Dân tộc và những vấn đề đặt ra

PGS.TS Trần Trung

Trường CBDT

2016

2016

 1.  

Nghiên cứu xác định lại tên gọi một số dân tộc và nhóm địa phương

PGS.TS Đoàn Văn Phúc

Viện Ngôn ngữ

2016

2016

 1.  

Từ điển Thuật ngữ về công tác Dân tộc ở Việt Nam

 

PGS.TS Lại Văn Hùng

Viện từ điển học và Bách khoa toàn thư Việt Nam

2016

2016

 

         
           
         

 

 

 

ST: TS. Nguyễn Bình Minh