Báo cáo kiến nghị Đề tài: Thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số nước ta - Thực trạng, những vấn đề đặt ra

05:09 PM 03/06/2021 |   Lượt xem: 952 |   In bài viết | 

1. Tên Đề tài: Thực hiện dân chủ cơ sở trong vùng dân tộc thiểu số nước ta - Thực trạng, những vấn đề đặt ra

2. Mã số: CTDT.24.17/16-20

3. Cơ quan chủ trì: Viện Triết học (VASS)

4. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Tài Đông

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: CTDT-24-17.pdf