Báo cáo kiến nghị Đề tài: Tác động của suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu đến đời sống của các DTTS Việt Nam hiện nay

03:44 AM 14/06/2021 |   Lượt xem: 911 |   In bài viết | 

1. Tên Đề tài: Tác động của suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu đến đời sống của các DTTS Việt Nam hiện nay

2. Mã số: CTDT 45.18/16-20

3. Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

4. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Tường Duy Kiên

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: CTDT-45-18.pdf