Báo cáo kiến nghị Đề tài: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng DTTS đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

04:08 AM 18/06/2021 |   Lượt xem: 1343 |   In bài viết | 

1. Tên Đề tài: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số (DTTS) đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

2. Mã số: CTDT 44.18/16-20

3. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Con người

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đình Tuấn

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: CTDT-44-18.pdf