Báo cáo kiến nghị Đề tài: Những vấn đề cơ bản và cấp bách về đất đai ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

08:56 PM 01/07/2021 |   Lượt xem: 1775 |   In bài viết | 

1. Tên Đề tài: Những vấn đề cơ bản và cấp bách về đất đai ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

2. Mã số: CTDT.39.18/16-20

3. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

4. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Đức Hiệp

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: CTDT-39-18.pdf