Báo cáo kiến nghị Đề tài: Những vấn đề cơ bản, cấp bách trong cộng đồng dân tộc Hoa ở Việt Nam hiện nay

08:53 PM 01/07/2021 |   Lượt xem: 1433 |   In bài viết | 

1. Tên Đề tài: Những vấn đề cơ bản, cấp bách trong cộng đồng dân tộc Hoa ở Việt Nam hiện nay

2. Mã số: CTDT.35.18/16-20

3. Cơ quan chủ trì: Đại học Sư phạm Hà Nội

4. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Huyền Sâm

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: CTDT-35-18.pdf