Báo cáo kiến nghị Đề tài: Những giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân tộc của hệ thống chính trị vùng DTTS nước ta

08:50 PM 01/07/2021 |   Lượt xem: 1644 |   In bài viết | 

1. Tên Đề tài: Những giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân tộc của hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số (DTTS) nước ta

2. Mã số: CTDT.32.18/16-20

3. Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị khu vực I

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đậu Tuấn Nam

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: CTDT-32-18.pdf