Báo cáo kiến nghị: Đề tài nghiên cứu những giải pháp cơ bản và cấp bách về chăm sóc sức khỏe đồng bào DTTS nước ta hiện nay

03:28 PM 14/04/2021 |   Lượt xem: 528 |   In bài viết | 

1. Tên Đề tài: Báo cáo kiến nghị Những giải pháp cơ bản và cấp bách về chăm sóc sức khỏe đồng bào  DTTS nước ta hiện nay

2. Mã số: CTDT.27.17/16-20

3. Cơ quan chủ trì: Đại học Y Tế Công Cộng

4. Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Hoàng Văn Minh

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: Bao cao kien nghi suc khoe dong bao.pdf