Báo cáo kiến nghị: Đề tài nghiên cứu Một số vấn đề cơ bản về bình đẳng giới ở vùng DTTS nước ta

03:54 PM 14/04/2021 |   Lượt xem: 1228 |   In bài viết | 

1. Tên Đề tài: Báo cáo kiến nghị Một số vấn đề cơ bản về bình đẳng giới ở vùng DTTS nước ta

2. Mã số: CTDT.21.17/16-20

3. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

4. Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Nguyễn Hữu Minh

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: Bao cao Khuyen nghi Binh dang gioi.pdf