Báo cáo kiến nghị: Đề tài nghiên cứu chính sách thu hút lao động DTTS vào làm việc trong các doanh nghiệp gắn với giảm nghèo bền vững

03:18 PM 14/04/2021 |   Lượt xem: 190 |   In bài viết | 

1. Tên Đề tài: Nghiên cứu chính sách thu hút lao động DTTS vào làm việc trong các doanh nghiệp gắn với giảm nghèo bền vững

2. Mã số: CTDT.27.17/16-20

3. Cơ quan chủ trì: Đại học Thái Nguyên

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Lan Anh

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: Bao cao kien nghi thu hut lao dong.pdf