Báo cáo kiến nghị Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ vùng DTTS đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa

08:39 PM 01/07/2021 |   Lượt xem: 985 |   In bài viết | 

1. Tên Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ vùng dân tộc thiểu số (DTTS) đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa

2. Mã số: CTDT.25.17/16-20

3. Cơ quan chủ trì: Viện Đào tạo và Phát triển nguồn Nhân lực

4. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đào Thị Ái Thi

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: CTDT-25-17.pdf