Báo cáo kiến nghị Đề tài: Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững ở dân tộc Chăm hiện nay

09:42 AM 04/06/2021 |   Lượt xem: 888 |   In bài viết | 

1. Tên Đề tài: Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững ở dân tộc Chăm hiện nay

2. Mã số: CTDT.15.17/16-20

3. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phú Văn Hẳn

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: CTDT-15-17.pdf