Báo cáo kiến nghị Đề tài: Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững dân tộc Mông ở Việt Nam

09:01 PM 01/07/2021 |   Lượt xem: 2029 |   In bài viết | 

1. Tên Đề tài: Một số vấn đề cơ bản trong phát triển bền vững dân tộc Mông ở Việt Nam

2. Mã số: CTDT.14.17/16-20

3. Cơ quan chủ trì: Viện Chiến lược & Chính sách Dân tộc - Học viện Dân tộc

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Hữu Bình

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: CTDT-14-17.pdf