Báo cáo kiến nghị Đề tài: Một số vấn đề cơ bản trong cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt - Lào

10:21 AM 06/07/2021 |   Lượt xem: 2065 |   In bài viết | 

1. Tên Đề tài: Một số vấn đề cơ bản trong cộng đồng các dân tộc trên tuyến biên giới Việt - Lào

2. Mã số: CTDT.16.17/16-20

3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu quyền con người vùng dân tộc, miền núi

4. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Văn Đức Thanh

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: CTDT-16-17.pdf