Báo cáo kiến nghị Đề tài: Một số vấn đề cơ bản, cấp bách trong cộng đồng các DTTS tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung

03:52 AM 18/06/2021 |   Lượt xem: 947 |   In bài viết | 

1. Tên Đề tài: Một số vấn đề cơ bản, cấp bách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ khu vực Tây duyên hải miền Trung

2. Mã số: CTDT 36.18/16-20

3. Cơ quan chủ trì: Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

4. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Bùi Văn Đạo

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: CTDT-36-18.pdf