Báo cáo kiến nghị Đề tài: Đánh giá hiệu quả, tác động của chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế thực hiện ở vùng DTTS và miền núi từ năm 1990 đến nay

03:57 AM 18/06/2021 |   Lượt xem: 1185 |   In bài viết | 

1. Tên Đề tài: Đánh giá hiệu quả, tác động của chương trình, dự án của các tổ chức quốc tế thực hiện ở vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi từ năm 1990 đến nay

2. Mã số: CTDT 40.18/16-20

3. Cơ quan chủ trì: Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

4. Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Minh Hằng

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: CTDT-40-18.pdf