Báo cáo kiến nghị Đề tài: Biến đổi văn hóa các dân tộc thiểu số - Những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới

04:58 PM 03/06/2021 |   Lượt xem: 1094 |   In bài viết | 

1. Tên Đề tài: Biến đổi văn hóa các dân tộc thiểu số - Những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới

2. Mã số: CTDT 11.17/16-20

3. Cơ quan chủ trì: Học viện Khoa học Xã hội

4. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Thị Song Hà

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: CTDT-11-17.pdf