Báo cáo kiến nghị Đề tài: An ninh phi truyền thống ở vùng DTTS nước ta hiện nay: thực trạng và giải pháp

02:32 PM 26/05/2021 |   Lượt xem: 1301 |   In bài viết | 

1. Tên Đề tài: An ninh phi truyền thống ở vùng DTTS nước ta hiện nay: thực trạng và giải pháp

2. Mã số: CTDT 12.17/16-20

3. Cơ quan chủ trì: Tạp chí Cộng sản

4. Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Nguyễn Linh Khiếu

>> Báo cáo kiến nghị của Đề tài: kien-nghi-CTDT-12-17.pdf