DANH MỤC ĐỀ TÀI CẤP BỘ 1998-2014

03:25 AM 10/02/2015 |   Lượt xem: 1718 |   In bài viết | 

 TT

 Tên đề tài, dự án

Chủ nhiệm

Cơ quan thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

1

Các quan hệ đất đai và những mâu thuẫn ruộng đất ở vùng nông thôn và vùng núi phía bắc hiện nay

PGS.TS. Nguyễn Văn Huy

Viện bảo tàng dân tộc học

1998

1998

2

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững vùng dân tộc và miền núi Việt Nam

TS. Phạm Quang Hoan

Viện bảo tàng Dân tộc học

1998 1998

 

Năm 1999

 

 

   

3

Đánh giá một số tác động ảnh hưởng tới việc giữ gìn và phát triển văn hoá truyền thống các dân tộc (gian đoạn I)

CN. Chu Tuấn Thanh

Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT

1999

2000

4

Định hướng chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Ủy ban Dân tộc và Miền núi (UBDTMN) đến năm 2010

TS. Bế Trường Thành

Hội đồng khoa học của UBDT

1999

2000

5

Một số giải pháp nâmg cao năng lực quản lý kinh tế hộ gia đình của phụ nữ một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắc

CN. Triệu Mùi Say

Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT

1999

2000

6

Vai trò của chùa đối với đời sống của đồng bào Khmer Nam bộ

CN. Sơn Phước Hoan

Cơ quan đặc trách công tác Nam Bộ

1999

2000

7

Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vùng dân tộc và miền núi đến năm 2010

TS. Nguyễn Hữu Ngà

Trung tâm bồi dưỡng Cán bộ Dân tộc

1999

2000

8

Tình hình thực hiện và các giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

CN. Trương Đình Cường

Vụ Pháp chế, UBDT

1999

2000

 

Năm 2000

 

 

 

 

9

Một số vấn đề quan hệ giữa luật tục và luật thực định ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

CN. Trương Đình Cường

Vụ pháp chế, UBDT

2000

2000

10

Đánh giá một số tác động ảnh hưởng tới việc giữ gìn và phát triển văn hoá truyền thống các dân tộc (giai đoạn II)

CN. Chu Tuấn Thanh

Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT

2000

2001

11

Một số giải pháp nhằm ổn định dân cư khu vực biên giới Việt Trung

KS. Vi Xuân Hoa

Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT

2000

2001

12

Các thuật ngữ cơ bản liên quan đến dân tộc và miền núi

TS. Vũ Quang Định

Hội đồng khoa học của UBDT

2000

2001

13

Nghiên cứu việc thực hiện chính sách tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số qua các trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 1996 – 2000

CN. Trần Sỹ

Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT

2000

2001

14

Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu thống kê phục vụ công tác dân tộc và miền núi

TS. Lê Kim Khôi

Vụ Tổng hợp, UBDT

2000

2001

15

Những chính sách khoa học chủ yếu để xây dựng mục tiêu và phương thức đào tạo cán bộ làm công tác dân tộc miền núi theo Nghị định số 59/NĐ-CP

TS. Nguyễn Hữu Ngà

Trung tâm bồi dưỡng Cán bộ Dân tộc

2000

2001

16

Truyền thống đấu tranh đoàn kết của đồng bào Khmer Nam bộ

CN. Lâm Phú

Cơ quan đặc trách  công tác dân tộc (CTDT) Nam bộ

2000

2002

 

Năm 2001

 

 

 

 

17

Một số cơ sở khoa học của việc xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc và miền núi từ việc tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết số 22 và Quyết định số 72

TS. Bế Trường Thành

Viện Nghiên cứu chính sách (NCCS) Dân tộc và Miền núi, UBDT

2001

2001

18

Thực trạng và giải pháp kiện toàn hệ thống bộ máy cơ quan làm CTDT và miền núi

KS. Phan Thanh Xuân

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2001

2001

19

Thực trạng và định hướng công tác dân tộc và miền núi trên địa bàn Tây Nguyên

KS. Lê Nhân

Viện NDCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2001

2001

20

Cơ sở khoa học để xác định chức năng quản lý Nhà nước về CTDT và miền núi

TS. Lê Ngọc Thắng

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2001

2001

21

Thực trạng và một số giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm sản xuất ở khu vực III miền núi

BS. Trịnh Công Khanh

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2001

2001

22

Vấn đề tạo nguồn cán bộ khoa học là dân tộc thiểu số

PGS.TS. Hoàng Nam

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2001

2001

23

Đặc điểm tình hình các dân tộc ở Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra về chính sách dân tộc

GS.TS. Phan Hữu Dật

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2001

2002

24

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực hiện chính sách phát triển KT-XH các xã đặc biệt khó khăn

KS. Vi Xuân Hoa

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2001

2001

25

Năm 2002

 

 

 

 

26

Cơ sở khoa học của các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 186 của Thủ tướng Chính phủ (Đối với hệ thống cơ quan CTDT và miền núi)

ThS. Nguyễn Lâm Thành

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2002

2002

27

Cơ sở khoa học của các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số  173 của Thủ tướng Chính Phủ  (Đối với hệ thống cơ quan CTDT và miền núi)

PGS.TS. Dương xuân Ngọc

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2002

2002

28

Cơ sở khoa học của các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 168 của Thủ tướng Chính Phủ (Đối với hệ thống cơ quan CTDT và miền núi)

TS. Lê Ngọc Thắng

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2002

2002

29

Cơ sở khoa học về phân cấp quản lý công tác dân tộc ở nước ta (Đối với hệ thống cơ quan công tác dân tộc và miền núi)

TS. Lê Kim Khôi

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2002

2002

30

Cơ quan làm công tác dân tộc miền núi ở địa phương với việc thực hiện chức năng công tác dân tộc

KS. Phan Thanh Xuân

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2002

2002

31

Năm 2003

 

 

 

 

32

Nghiên cứu bài học kinh nghiệm về xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

KTS. Phạm Văn Dương

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2003

2003

33

Nghiên cứu các giải pháp bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số

TS. Phạm Văn Cầu

Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I

2003

2003

34

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân tộc ở vùng Khmer Nam Bộ

CN. Sơn Phước Hoan

Cơ quan đặc trách CTDT ở Nam Bộ

 

 

35

Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của già làng, trưởng bản trong việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước

GS. TS. Phan Hữu Dật

Viện NCCS Dân tộc và Miền núi, UBDT

2003

2003

36

Một số giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá vùng miền núi

GS. TS. Đường Hồng Dật

Trung tâm nghiên cứu và phát triển vùng, Bộ KHCN

2003

2003

37

Một số giải pháp phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống vùng dân tộc

ThS. Hoàng Công Dũng

Viện NCCS Dân tộc và miền núi

2003

2003

38

Xu thế phát triển KT-XH vùng dân tộc và miền núi đến năm 2020

PGS. TS. Phạm Văn Khôi

TT tư vấn hỗ trợ PT kinh tế nông thôn

2003

2003

39

Vấn đề bảo vệ môi trường trong phát triển KT-XH vùng dân tộc và miền núi

TS. Hoàng Hữu Bình

Viện Dân tộc học

2003

2003

40

Thực trạng và giải pháp thu hút cán bộ công tác ở vùng đặc biệt khó khăn

TS. Nguyễn Bá Thái

Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục

2003

2003

41

Một số giải pháp xoá đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên

TS. Bùi Minh Đạo

Viện Dân tộc học

2003

2003

42

Mối quan hệ giữa công tác dân tộc và công tác tôn giáo

TS. Ngô Hữu Thảo

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

2003

2003

43

Năm 2004

 

 

 

 

44

Nghiên cứu một số mô hình tái định cư đối với đồng bào DTTS liên quan đến các công trình thủy điện.

ThS. Nguyễn Lâm Thành

Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT

2004

2004

45

Đổi mới công tác thông tin, báo cáo về công tác dân tộc

CN. Nguyễn Huy Tường

Văn phòng, UBDT

2004

2004

46

Đổi mới nội dung quản lý Nhà nước và phương thức công tác dân tộc.

PGS.TS.Lê Ngọc Thắng

Viện Dân tộc, UBDT

2004

2004

47

Nghiên cứu giải pháp xoá đói giảm nghèo vững chắc trên địa bàn Chương trình phát triển KT-XH các xã ĐBKK miền núi vùng sâu, vùng xa chương trình 135.

TS. Hoàng Văn Phấn

Vụ Chính sách Dân tộc, UBDT

2004

2004

48

Nghiên cứu xây dựng nội dung đào tạo nghiệp vụ công tác dân tộc.

TS. Nguyễn Hữu Ngà

Trường Cán bộ Dân tộc, UBDT

2004

2004

49

Nghiên cứu vấn đề giải quyết đất sản xuất của người nông dân Khmer ở  Sóc Trăng.

KS. Ma Trung Tỷ

Viện Dân tộc, UBDT

2004

2004

50

Năm 2005

 

 

 

 

51

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm giữ vững ổn định chính trị và đẩy mạnh phát triển KT-XH vùng DTTS (từ địa bàn Tây bắc)

PGS.TS. Lê Ngọc Thắng

Viện Dân tộc, UBDT

2005

2005

52

Xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức thuộc các đơn vị, tổ chức làm công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương

CN. Đinh Quế Hải

Vụ Tổ chức Cán bộ, UBDT

2005

2005

53

Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc

TS. Phan Văn Hùng

Viện Dân tộc, UBDT

2005

2005

54

Những thay đổi chủ yếu của làng xã các dân tộc miền núi vùng cao phía bắc

TS. Lê Hải Đường

Viện Dân tộc, UBDT

2005

2005

55

Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc

CN. Bùi Văn Lịch

Văn phòng, UBDT

2005

2005

56

Năm 2006

 

 

 

 

57

Nghiên cứu thực trạng hệ thống chính sách an sinh xã hội nông thôn vùng DTTS miền núi phía bắc

TS. Đinh Đức Sinh

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương

2006

2006

58

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc Khmer Nam bộ, thực trạng và giải pháp

CN. Sơn Phước Hoan

Vụ Địa phương III, UBDT

2006

2006

59

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắc hiện nay

PGS. TS. Hoàng Nam

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2006

2006

60

Một số vấn đề phát triển cộng đồng vùng DTTS miền núi phía Bắc

PGS. TS. Hoàng Lương

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

2006

2006

61

Năm 2007

 

 

 

 

62

Dự báo ảnh hưởng của hội nhập kinh tế thế giới tới xoá đói giảm nghèo vùng DTTS ở đông bắc Việt Nam

TS. Nguyễn Võ Linh

Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp,

Bộ Nông nghiệp và PTNT

2007

2007

63

Nghiên cứu một số điển hình nông thôn miền núi tây bắc phát triển bền vững

TS. Lưu Bách Dũng

Viện Địa lý Nhân Văn

2007

2007

64

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền chính sách dân tộc vùng DTTS và miền núi

TS. Nguyễn Thành Vinh

Trường Cán bộ Dân tộc

2007

2007

65

Năm 2008

 

 

 

 

66

Cơ sở khoa học của nghiên cứu biên soạn lịch sử cơ quan công tác dân tộc

TS. Nguyễn Hữu Ngà

Ban Biên soạn sử, UBDT

2008

2008

67

Nghiên cứu một số điển hình tiên tiến các DTTS thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước

TS. Lò Giáng Páo

Viện Dân tộc, UBDT

2008

2008

68

Thực trạng và giải pháp đào tạo, sử dụng cán bộ làm công tác dân tộc ở địa phương đến năm 2020

TS. Hoàng Hữu Bình

Trường Cán bộ Dân tộc, UBDT

2008

2008

69

Năm 2009

 

 

 

 

70

Đổi mới chính sách dân tộc đến năm 2015 và 2020

TS. Nguyễn Thành Vinh

Trường Cán bộ dân tộc, UBDT

2009

2009

71

Đánh giá tác động ảnh hưởng KT-XH đến vùng đồng bào dân tộc khi Việt Nam gia nhập WTO.

CN. Cư Hòa Vần

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

2009

2009

72

Đánh giá hiệu quả một số dự án bảo tồn và phát triển một số dân tộc ít người (Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu)

TS. Trịnh Quang Cảnh

Trường Cán bộ Dân tộc, UBDT

2009

2009

73

Nghiên cứu một số điển hình tiên tiến thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước ở vùng Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

TS. Lò Giàng Páo

Viện Dân tộc, UBDT

2009

2009

74

Năm 2010

 

 

 

 

75

Thực trạng và giải pháp chủ yếu xây dựng đội ngũ cán bộ cấp huyện người DTTS trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH vùng DTTS&MN.

BS. Nguyễn Thị Tư

Vụ Tổ chức Cán bộ, UBDT

2010

2010

76

Đánh giá tác động của các rủi ro từ thiên nhiên đối với vấn đề đói nghèo của đồng bào DTTS một số tỉnh MNPB.

TS. Vũ Thị Thu Lan

Viện Địa lý, Viện KH&CN QG

2010

2010

77

Cơ sở khoa học xây dựng chiến lược phát triển các DTTS ở VN đến năm 2020.

PGS Khổng Diễn

Viện Dân tộc học -VASS

2010

2010

78

Cơ sở khoa học để hoạch định chính sách thương mại 2 chiều (cung ứng vật tư, hàng hóa và thu mua nông sản hàng hóa) ở vùng đồng bào DTTS MNPB

ThS. Nguyễn Văn Dũng

Trường Cán bộ Dân tộc, UBDT

2010

2010

79

Cơ sở khoa học của việc đổi mới xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH và hội nhập quốc tế.

TS. Hoàng Hữu Bình

Trường Cán bộ Dân tộc, UBDT

2010

2010

80

Năm 2012

 

 

 

 

81

Điều tra nghiên cứu đào tạo nghề xuất khẩu lao động ở vùng dân tộc và miền núi.

CN. Nguyễn Văn Nhuận, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính

Vụ Kế hoạch Tài chính, UBDT

2012

2012

82

Nghiên cứu đánh giá thực trạng thực hiện bình đẳng giới vùng DTTS và MN, Một số kiến nghị và giải pháp

BS. Nguyễn Thị Tư, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ

Vụ Tổ chức Cán bộ, UBDT

2012

2012

83

Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đánh giá trình độ phát triển các dân tộc

TS. Nguyễn Cao Thịnh, Trưởng phòng quản lý Khoa học và hợp tác quốc tế, Viện Dân tộc

Viện Dân tộc, UBDT

2012

2012

84

Nghiên cứu đánh giá những tập quán của đồng bào DTMN khu vực phía Bắc ảnh hưởng xấu đến đời sống KTXH, Một số kiến nghị và giải pháp.

TS. Nguyễn Văn Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính

Báo Dân tộc và Phát triển, UBDT

2012

2012

 

85

Năm 2013-2014

 

 

 

 

86

Nghiên cứu tổng kết lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về công tác dân tộc sau 25 năm đổi mới. Đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc trong giai đoạn mới

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Ủy ban Dân tộc

 

Viện Dân tộc, UBDT

2013

2014

87

Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ

Thứ trướng,PCN Hà Hùng

Viện Dân tộc, UBDT

2013

2014

88

Tư tưởng Hồ Chí Minh về các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển

Thứ trưởng, PCN Hoàng Xuân Lương

Viện Dân tộc, UBDT

2013

2014

89

Nghiên cứu xu thế biến đổi, đề xuất giải pháp cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập và đẩy mạnh CNH, HĐH

TS. Hoàng Hữu Bình

 

Trường Cán bộ Dân tộc, UBDT

2013

2014

ST: TS. Nguyễn Bình Minh