Nghiệm thu đánh giá cơ sở kết quả Dự án điều tra cơ bản năm 2014

11:04 AM 29/01/2015 |   Lượt xem: 1469 |   In bài viết | 

2. Quyết định thành lập Hội đồng: Số 512/QĐ-UBDT, ngày 03/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án điều tra cơ bản năm 2014.

3. Địa điểm và thời gian họp Hội đồng:

Tại Uỷ ban Dân tộc, ngày 16 tháng 12 năm 2014.

4. Số thành viên Hội đồng

-  Ông Triệu Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng,

- Có mặt: 6/7 thành viên

- Vắng mặt: Nguyễn Thị Thái Hà, Uỷ viên Hội đồng

5. Phía chủ nhiệm dự án:

  - Ông Cầm Văn Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Chủ nhiệm dự án

  - Các thành viên của Dự án.

  - Vụ Tổng hợp, Vụ Chính sách Dân tộc

B. Nội dung làm việc của Hội đồng:

1. Hội đồng đánh giá cơ sở đã nghe ông Cầm Văn Thanh, Chủ nhiệm dự án trình bày tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

Các Uỷ viên phản biện đọc Phiếu nhận xét đánh giá cơ sở kết quả dự án (có bài nhận xét kèm theo):

* Ông Nguyễn Văn Xuân – Uỷ viên phản biện 1

+  Dự án thực hiện đầy đủ các nội dung được phê duyệt; các mẫu phiếu điều tra đã phản ánh được thực trạng việc tiếp cận, sử dụng vốn vay. Đề xuất giải pháp xây dựng chính sách vay vốn đối với các hộ dân tộc thiểu số ghèo ở các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK).

+ Đã đưa ra được một số đề xuất về cơ chế chính sách vay vốn đối với các hộ dân tộc thiểu số ghèo ở các xã đặc biệt khó khăn.

+ Có khả năng ứng dụng trong công tác xây dựng chính sách vay vốn đối với các hộ dân tộc thiểu số ghèo ở các xã đặc biệt khó khăn.

Sửa và bổ sung như sau:

+ Sửa lại một số lỗi chính tả.

+ Bổ sung phần danh mục từ viết tắt, danh mục các xã huyện, hộ được phỏng vấn, mẫu phiếu phỏng vấn.

+ Bảng biểu và số liệu cần có trích nguồn

+ Bổ sung phần khái niệm cần trích rõ của tác giả nào

+ Phần khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội trên địa bàn nghiên cứu (trang 27) nên đưa vào Phần I, Phần 2 chỉ đánh giá thực trạng.

+ Cần làm rõ phương pháp định tính và định lượng để có kết quả điều tra thống nhất giữa cán bộ cấp xã và hộ gia đình.

+ Chuyên đề của các chuyên gia quá ít (03 chuyên đề), cần có sự đóng góp ý kiến của nhiều chuyên gia hơn nữa.

+ Phần 2, các yế tố ảnh hưởng có mục 1,2,3,4 mới chỉ nêu được tình hình chung của các xã khó khăn trên toàn quốc, chưa nêu được tình hình cụ thể của từng xã đang điều tra. Mục 5 viết khá tốt.

+ Trang 44, các khó khăn nêu ra chưa cụ thể, chưa nêu rõ được thực trạng khó khăn trong việc sử dụng vốn như thế nào? Nguyên nhân tại sao?

+ Phần 3, khi đánh giá chỉ 3 tỉnh có 3 xã điều tra chưa mang tính khái quát cho tình hình chung của cả nước.

Đề nghị nghiệm thu cơ sở dự án sau khi bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng.

* Bà Hoàng Thị Hà, Uỷ viên phản biện 2

+ Dự án cơ bản đạt được theo quyết định phê duyệt

+ Báo cáo tổng hợp phản ánh được kết quả điều tra nghiên cứu của tác giả, đánh giá thực trạng của vấn đề nghiên cứu.

+ Mục tiêu rõ ràng cụ thể.

+ Có đề xuất các kiến nghị giải pháp còn hạn chế, kiến nghị và giải pháp riêng theo logic trình bày.

+ Biên tập hoàn chỉnh thêm báo cáo tổng hợp; mục lục cần chi tiết hơn và thể hiện cấu trúc của báo cáo tổng hợp.

+ Nên có phần giới thiệu của địa bàn nghiên cứu, tình hình và đồng bào dân tộc của vùng này.

+ Thông tin về thực trạng vay vốn ở đây nên bổ sung thêm thông tin.

+ Từ ý 2, mục II thuộc phần I nên đưa về phần đánh giá thực trạng của phần II,

+ Tại trang 21 mục III và mục IV nên gộp là một vì đây là phần khảo sát thực tế.

+ Tại trang 2, mục 3 nên đưa vào đánh giá thực trạng.

+ Trang 5, sửa cơ chế chính sách của NHCSXH là của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

+ Trang 8, cho vay theo dự án CWPD và NIPPON không có ở phía Bắc.

+ Trang 9, 18 và 20 cần chuẩn lại ngôn từ nhận định.

+ Trang 19, mục 5.3 không cần đề cập.

+ Bổ sung phần kiến nghị và giải pháp và phân nhóm, giải pháp riêng cho từng địa bàn điều tra thực tế.

Đề nghị nghiệm thu cơ sở dự án sau khi bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng.

2. Hội đồng thảo luận, nhận xét, đánh giá:

Căn cứ hồ sơ đánh giá cơ sở và các kết quả đã đạt được của Dự án, đối chiếu với Quyết định phê duyệt đề cương dự án năm 2014, Hội đồng thảo luận, trao đổi, nhận xét đánh giá về từng nội dung theo Quy định đánh giá kết quả dự án và bỏ phiếu đánh giá.

Ý kiến nhận xét của các Uỷ viên Hội đồng:

* Ông Triệu Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng:

- Dự án cơ bản đạt được theo quyết định và đề cương được phê duyệt

- Có những nội dung thừa không cần thiết như khoản 1,2, mục II trang 12 còn thiếu nội dung: Nhu cầu vay vốn, hoặc mốt số khó khăn. Báo cáo tổng hợp cần bám sát đề cương.

- Chưa nêu rõ thực trạng vay vốn của các ngân hàng và tổ chức khác trên cùng địa bàn điều tra thực tế.

- Dự án điều tra chủ yếu tạp trung ở 3 xã ĐBKK nên kết quả có thể chưa phản ánh đầy đủ các chính sách vay vốn.

- Đề xuất chính sách còn chung chung nhưng đã đưa ra đề xuất một số giải pháp cần xem xét.

- Các số liệu, bảng biểu nên kết cấu lại phần bảng biểu.

- Dự án đã tổng hợp số liệu điều tra theo đối tượng. Báo cáo tổng hợp làm rõ một số hạn chế, bất cập cũng như đưa ra giải pháp, kiến nghị thiết thực phục vụ các nhà quản lý, nghiên cứu.

- Dự án cần đề xuất những giải pháp cụ thể hơn cho 10 nhóm chính sách vay vốn phù hợp từng đối tượng, từng địa bàn cụ thể.

- Cần có kiến nghị cơ chế chính sách với những người tham gia quá trình triển khai chính sách vay vốn ở những xã ĐBKK.

Đề nghị nghiệm thu cơ sở dự án sau khi bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng.

* Ông Nguyễn Văn Tân, Ủy viên hội đồng

- Dự án điều tra cơ bản đã thực hiện đúng quyết định phê duyệt của Lãnh đạo ủy ban.

- Số liệu của dự án rất phong phú, cần sắp xếp lại nội dung và bố cục của báo cáo tổng hợp

- Phần I. giới thiệu chung, phần II tình hình chung của dự án như thế nào, lồng ghép và địa bàn điều tra, phần III kiến nghị và giải pháp.

- Báo cáo tổng thuật bao gồm nội dung của dự án, cần sắp xếp lại cho phù hợp.

- Một số bảng biểu số liệu điều tra ngắn gọn lại và một số biểu chuyển sang phục lục dự án điều tra.

- Xem lại các mục của Báo cáo tổng hợp dự án cho khớp với Đề cương.

- Bổ sung thêm các tài liệu nghiên cứu liên quan vấn đề này.

- Phân biệt rõ từng chính sách cho từng địa bàn nghiên cứu.

- Phần kết luận tóm tắt nội dung của dự án không cần đưa những phần không cần thiết nên đưa vào phần giới thiệu chung.

- Báo cáo tóm tắt nên đưa các đề mục cụ thể để người đọc dễ hiểu hơn.

- Cần nêu rõ các nguyên nhân nghèo ở địa bàn nghiên cứu.

Đề nghị nghiệm thu cơ sở dự án sau khi bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng.

* Ông Nguyễn Mạnh Thiện, Uỷ viên Hội đồng:

- Nhất trí với các ý kiến đã góp ý; cấu trúc lại các nội dung của báo cáo tổng hợp. Đưa khái quát chung của dự án, đánh giá phần thực trạng và kiến nghị, kết luận.

- Dự án cơ bản đạt được theo quyết định phê duyệt

- Dự án rất có ý nghĩa khoa học xã hội và nhân văn

- Trên cơ sở các luận cứ trong quá trình điều tra cần nêu rõ tỷ lệ, từ đó phân tích đánh giá chính xác hơn, khách quan hơn, tránh hiểu lầm cho người đọc.

  Đề nghị nghiệm thu cơ sở dự án sau khi bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng.

* Ông Nguyễn Bình Minh, Uỷ viên Thư ký Hội đồng:

- Dự án cơ bản đã hoàn thành theo quyết định được phê duyệt.

- Nhất trí với các ý kiến nhận xét trên.

Đề nghị nghiệm thu cơ sở dự án sau khi bổ sung, chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng.

3. Kiểm phiếu và bỏ phiếu:

3.1. Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Bình Minh,  Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu

- Ông Nguyễn Mạnh Thiện,  Thành viên Tổ kiểm phiếu

3.2. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá kết quả dự án theo mẫu quy định, kết quả kiểm phiếu đánh giá kết quả dự án:

- Sản phẩm của dự án nghiệm thu không cần phải chỉnh sửa:         0 phiếu

- Sản phẩm của dự án nghiệm thu sau khi chỉnh sửa:                     6 phiếu

- Sản phẩm của dự án không đề nghị nghiệm thu:                          0 phiếu

4. Kết luận của Hội đồng:

4.1. Kết quả bỏ phiếu đánh giá:

  Đạt:             6 phiếu

  Không đạt:   0 phiếu

  Hội đồng nhất trí nghiệm thu dự án sau khi chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của các thành viên Hội đồng.

4.2. Đánh giá, nhận xét chung về kết quả nghiên cứu của dự án:

- Hội đồng đánh giá chủ nhiệm dự án và nhóm thực hiện dự án rất nhiều cố gắng, thúc đẩy tiến độ thực hiện

- Báo cáo tổng hợp nêu được những việc cần làm

- Mục tiêu cơ bản đạt được quyết định đề ra, nội dung nghiên cứu, đã chỉ ra một số hạn chế về chính sách vay vốn ở các xã ĐBKK.

- Địa bàn điều tra phù hợp, kết quả điều tra cơ bản đạt được yêu cầu.

- Bổ sung:

+ Bố cục cần bám sát Đề cương được phê duyệt.

+ Việc chọn 3 xã này cần giải thích thêm tại sao? Đã mang tính đại diện hay chưa?

+ Điều tra và nhận định cần bám sát với nhau. Cần chứng minh số liệu, chỉ riêng ra tính cá biệt và đưa ra nhận định phù hợp.

+ Kiến nghị riêng và giải pháp riêng. Kiến nghị chính sách thoát nghèo, chính sách thực tế sẵn sàng kéo dài thời gian.

+ Cần tiếp thu bổ sung chi tiết hơn, tham khảo thêm các ý kiến của các thành viên Hội đồng.

+ Cấu trúc lại dự án, số liệu điều tra, bảng hỏi phân tích phù hợp với nội dung. Báo cáo tóm tắt kết cấu lại cho phù hợp Báo cáo tổng hợp.

+ Đề xuất giải pháp chưa đề cập tới các xã ĐBKK trên toàn quốc.

+ Ban Chủ nhiệm Dự án cần xin ý kiến các chuyên gia ngân hàng trước khi nghiệm thu chính thức.

4.3. Hội đồng đề nghị nghiệm thu cơ sở dự án sau khi chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của 2 uỷ viên phản biện và các thành viên của Hội đồng và đưa ra hội đồng nghiệm thu chính thức./.

Người viết: TS. Nguyễn Bình Minh

 

Tin khác