Danh sách Thành viên Hội đồng Khoa học Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2014-2016

09:41 AM 28/07/2015 |   Lượt xem: 1934 |   In bài viết | 
TT Họ và tên Chức vụ, nơi công tác Chức danh Lý lịch khoa học
1 TS. Phan Văn Hùng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chủ tịch Xem tại đây
2 TS. Nguyễn Cao Thịnh Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc Phó Chủ tịch Xem tại đây
3 PGS.TS. Ngô Quang Sơn Viện trưởng viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc Phó Chủ tịch Xem tại đây
4 TS. Trương Xuân Cừ Phó Trưởng ban, phụ trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc Ủy viên Xem tại đây
5 TS. Nguyễn Lâm Thành Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội Ủy viên Xem tại đây
6 GS.TS. Nguyễn Văn Lợi Nguyên cán bộ Viện từ điển học và Bách khoa thư VN, Viện HLKHXHVN Ủy viên Xem tại đây
7 PGS. TS Hoàng Minh Đô Viện trưởng Viện nghiên cứu tôn giáo và tín ngưỡng, Học viện CTQGHCM Ủy viên Xem tại đây
8 PGS.TS. Phạm Hồng Tung Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển, Đại học KHXHNV Ủy viên Xem tại đây
9 TS. Lê Sơn Hải Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Ủy ban Dân tộc Ủy viên Xem tại đây
10 ThS. Nguyễn Thị Tư Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc Ủy viên Xem tại đây
11 CN. Bùi Văn Lịch Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc Ủy viên Xem tại đây
12 ThS. Võ Văn Bảy Chánh Văn phòng Chương trình 135, Ủy ban Dân tộc Ủy viên Xem tại đây
13 TS. Nguyễn Ngọc Hà Giám đốc Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc Ủy viên Xem tại đây
14 TS. Hoàng Hữu Bình Nguyên Q.Hiệu trưởng Trường Cán bộ dân tộc, Ủy ban Dân tộc Ủy viên Xem tại đây
15 TS. Trần Văn Thuật Nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Ủy ban Dân tộc Ủy viên Xem tại đây
16 PGS.TS. Khổng Diễn Nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXHVN Ủy viên Xem tại đây
17 PGS.TS. Bùi Văn Đạo Nguyên Viện trưởng Viện KHXH Tây Nguyên, Viện Hàn lâm KHXHVN Ủy viên Xem tại đây
18 TS. Lò Giàng Páo Hàm Vụ trưởng, Phó Viện trưởng Viện Dân tộc, Ủy ban Dân tộc Ủy viên Xem tại đây
19 TS. Lê Anh Vũ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng, Viện Hàn lâm KHXHVN Ủy viên Xem tại đây
20 TS. Trần Trung Hiệu trưởng Trường Cán bộ dân tộc, Ủy ban Dân tộc Ủy viên Xem tại đây
21 TS. Nguyễn Văn Dũng Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Dân tộc, Ủy ban Dân tộc Ủy viên Xem tại đây
22 ThS. Nguyễn Quang Hải Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc, Ủy ban Dân tộc Ủy viên Xem tại đây
23 TS. Vũ Thị Thanh Minh Phó Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc, Ủy ban Dân tộc Ủy viên Xem tại đây