03:04 PM 23/04/2018  Lượt xem: 455
Thực hiện Quyết định số 216/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầ thực hiện từ năm 2019, Ủy ban Dân tộc thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, thực hiện từ năm 2019 (Có Quyết định kèm theo)

 03:19 PM 29/03/2018  Lượt xem: 436
Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-UBDT ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2018; Ủy ban Dân tộc thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018.

 10:16 AM 28/03/2018  Lượt xem: 507
Để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch năm 2019 và 2020, Ủy ban Dân tộc đề nghị các Thành viên Hội đồng khoa học, các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban triển khai thực hiện đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 và 2020, tập trung vào một số nội dung sau

 03:32 PM 18/07/2017  Lượt xem: 689
Thực hiện Quyết định số 370/QĐ-UBDT ngày 30/6/2017 của Ủy ban Dân tộc về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2018, Ủy ban Dân tộc thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, thực hiện từ năm 2018 (Phụ lục kèm theo)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700