02:26 PM 11/05/2020  Lượt xem: 105
Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-UBDT ngày 06/5/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021, Ủy ban Dân tộc thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2021.

 02:12 PM 11/05/2020  Lượt xem: 114
Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-UBDT ngày 06/5/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021, Ủy ban Dân tộc thông báo giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo phương thức và kế hoạch như sau:

 02:05 PM 11/05/2020  Lượt xem: 5
Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-UBDT ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2021, Ủy ban Dân tộc thông báo giao trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo phương thức và kế hoạch như sau:

 03:04 PM 23/04/2018  Lượt xem: 870
Thực hiện Quyết định số 216/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầ thực hiện từ năm 2019, Ủy ban Dân tộc thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, thực hiện từ năm 2019 (Có Quyết định kèm theo)

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700